Thống kê bạc nhớ ngày 24/01/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 72 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-75 về 18 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 23/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 72 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-67 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 72 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-80 về 18 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan