Thống kê bạc nhớ ngày 23/09/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-11 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-95 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-80 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan