Thống kê bạc nhớ ngày 22/01/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-72 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-99 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-99 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 22/01/2016 đến nay, bộ số 53 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-44 về 30 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

- Từ 22/01/2016 đến nay, bộ số 53 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-82 về 30 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

- Từ 22/01/2016 đến nay, bộ số 53 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-69 về 30 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/01