Thống kê bạc nhớ ngày 16/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-73 về 21 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-58 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 60-99 về 21 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 14/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/09/2016 đến nay, bộ số 92 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 73-87 về 33 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/09

- Từ 16/09/2016 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-27 về 35 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/09

- Từ 16/09/2016 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-98 về 35 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 15/09