Thống kê bạc nhớ ngày 16/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-73 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-39 về 20 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-78 về 20 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/08/2016 đến nay, bộ số 66 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-87 về 31 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

- Từ 16/08/2016 đến nay, bộ số 66 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-54 về 31 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/08