Thống kê bạc nhớ ngày 15/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 6.3 – 94 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 74-78 về 39 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.2 – 80 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 31-78 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 14/04/2012 đến nay, 91 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 39-65 về 30 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/04 (Ăn 65)