Thống kê bạc nhớ ngày 15/02/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-29 về 27 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-57 về 27 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-66 về 27 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/02/2017 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/02

- Từ 15/02/2017 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/02

- Từ 15/02/2017 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/02