Thống kê bạc nhớ ngày 11/09/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 93 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-67 về 19 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 93 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-04 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 93 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-31 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/09/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-90 về 28 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/09

- Từ 11/09/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-35 về 28 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/09

- Từ 11/09/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-37 về 28 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/09