Thống kê bạc nhớ ngày 10/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 57 về tất cả 43 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 20-84 về 43 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

Từ 01/01/2012 đến nay, 06 về nháy  tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 73-95 về 39 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/04