Thống kê bạc nhớ ngày 10/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 25 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 72-94 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 25 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-83 về 23 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 25 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-80 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 10/02/2017 đến nay, bộ số 50 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

- Từ 10/02/2017 đến nay, bộ số 68 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/02

- Từ 10/02/2017 đến nay, bộ số 68 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/02