Thống kê bạc nhớ ngày 08/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-95 về 18 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-67 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-95 về 18 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 08/09/2016 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-67 về 32 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

- Từ 08/09/2016 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-82 về 32 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/09