Thống kê bạc nhớ ngày 06/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-34 về 23 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-47 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-93 về 23 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 06/02/2017 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/02

- Từ 06/02/2017 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/02

- Từ 06/02/2017 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-30 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/02