Thống kê bạc nhớ ngày 05/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-76 về 15 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-76 về 15 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-73 về 15 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 05/09/2016 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-54 về 31 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 05/09/2016 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-79 về 31 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

- Từ 05/09/2016 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-67 về 31 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/09