Thống kê bạc nhớ ngày 01/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.2 – 43 về tất cả 44 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 73-99 về 44 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/03 (Ăn 99)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.5 – 73 về tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 76-94 về 40 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 31/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 31/03/2012 đến nay, 06 về nháy tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 73-95 về 35 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/03