Thống kê bạc nhớ ngày 30/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-58 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-92 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 29/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-92 về 27 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 29/08/2017 đến nay, bộ số 73 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-91 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/08

- Từ 29/08/2017 đến nay, bộ số 54 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/08

- Từ 29/08/2017 đến nay, bộ số 54 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 29/08

Thống kê bạc nhớ ngày 29/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 27 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 55-85 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 27 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-55 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 27 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-76 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 28/08/2017 đến nay, bộ số 75 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

- Từ 28/08/2017 đến nay, bộ số 75 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

- Từ 28/08/2017 đến nay, bộ số 27 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 8 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

Thống kê bạc nhớ ngày 28/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-92 về 27 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-44 về 27 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-92 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 27/08/2017 đến nay, bộ số 60 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 4 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

- Từ 27/08/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/08

- Từ 27/08/2017 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/08

Thống kê bạc nhớ ngày 27/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-93 về 31 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 21-92 về 31 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-92 về 31 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 26/08/2017 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

- Từ 26/08/2017 đến nay, bộ số 57 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

- Từ 26/08/2017 đến nay, bộ số 57 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

Thống kê bạc nhớ ngày 26/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 60 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-81 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 25/08/2017 đến nay, bộ số 40 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/08

- Từ 25/08/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/08

- Từ 25/08/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/08

Thống kê bạc nhớ ngày 25/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 17 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-98 về 24 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 17 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-49 về 24 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 17 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-84 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 24/08/2017 đến nay, bộ số 57 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/08

- Từ 24/08/2017 đến nay, bộ số 33 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 4 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/08

- Từ 24/08/2017 đến nay, bộ số 17 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/08

Thống kê bạc nhớ ngày 24/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-80 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-92 về 19 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-31 về 19 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 23/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 23/08/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

- Từ 23/08/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/08

- Từ 23/08/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 23/08

Thống kê bạc nhớ ngày 23/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 73 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-49 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 73 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-41 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 73 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 60-86 về 25 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 22/08/2017 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

- Từ 22/08/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

- Từ 22/08/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

Thống kê bạc nhớ ngày 22/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-66 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/08/2017 đến nay, bộ số 70 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

- Từ 21/08/2017 đến nay, bộ số 70 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

- Từ 21/08/2017 đến nay, bộ số 70 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

Thống kê bạc nhớ ngày 21/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-53 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-62 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-54 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 20/08/2017 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

- Từ 20/08/2017 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-91 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

- Từ 20/08/2017 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-84 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/08