Thống kê bạc nhớ ngày 23/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 55-60 về 29 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-81 về 29 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 22/11/2017 đến nay, bộ số 19 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

- Từ 22/11/2017 đến nay, bộ số 19 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

- Từ 22/11/2017 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/11

Thống kê bạc nhớ ngày 22/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 55-87 về 23 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-86 về 23 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-50 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 21/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/11/2017 đến nay, bộ số 27 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 10 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 21/11

- Từ 21/11/2017 đến nay, bộ số 95 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 21/11

- Từ 21/11/2017 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 21/11

Thống kê bạc nhớ ngày 21/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 22 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-62 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 22 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-37 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 22 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-62 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 20/11/2017 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 20/11

- Từ 20/11/2017 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

- Từ 20/11/2017 đến nay, bộ số 17 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

Thống kê bạc nhớ ngày 20/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-61 về 32 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 30-57 về 32 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-78 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 19/11/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

- Từ 19/11/2017 đến nay, bộ số 29 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 6 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

- Từ 19/11/2017 đến nay, bộ số 54 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/11

Thống kê bạc nhớ ngày 19/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 44 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-83 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 44 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-76 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 44 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-83 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/11/2017 đến nay, bộ số 43 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/11

- Từ 18/11/2017 đến nay, bộ số 43 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/11

- Từ 18/11/2017 đến nay, bộ số 43 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/11

Thống kê bạc nhớ ngày 18/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-57 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-59 về 16 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 17/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-82 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/11/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/11

- Từ 17/11/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

- Từ 17/11/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/11

Thống kê bạc nhớ ngày 17/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 48 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 66-68 về 33 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/11/2017 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-61 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/11

- Từ 16/11/2017 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

- Từ 16/11/2017 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/11

Thống kê bạc nhớ ngày 16/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-86 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-93 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-32 về 22 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/11/2017 đến nay, bộ số 55 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/11

- Từ 15/11/2017 đến nay, bộ số 20 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/11

- Từ 15/11/2017 đến nay, bộ số 55 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/11

Thống kê bạc nhớ ngày 15/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 41 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-34 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 41 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 32-86 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 41 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-79 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/11/2017 đến nay, bộ số 41 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

- Từ 14/11/2017 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

- Từ 14/11/2017 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 14/11

Thống kê bạc nhớ ngày 14/11/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-76 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-71 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 13/11/2017 đến nay, bộ số 68 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 12/11

- Từ 13/11/2017 đến nay, bộ số 68 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 13/11

- Từ 13/11/2017 đến nay, bộ số 68 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/11