Thống kê bạc nhớ ngày 28/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 21-95 về 16 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-78 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-64 về 16 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 28/01/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

- Từ 28/01/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

- Từ 28/01/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/01

Thống kê bạc nhớ ngày 27/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-50 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-95 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-29 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 26/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 26/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-91 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-91 về 20 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-63 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 26/01/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 26/01/2017 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 26/01/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

Thống kê bạc nhớ ngày 25/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-73 về 17 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-62 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 53-59 về 17 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 25/01/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 25/01/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 25/01/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

Thống kê bạc nhớ ngày 24/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-68 về 27 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-28 về 27 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-52 về 27 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 24/01/2017 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

- Từ 24/01/2017 đến nay, bộ số 29 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 23/01

- Từ 24/01/2017 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

Thống kê bạc nhớ ngày 23/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 60 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-81 về 28 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 60 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-81 về 28 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 23/01/2017 đến nay, bộ số 14 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 10 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

- Từ 23/01/2017 đến nay, bộ số 14 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 10 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

- Từ 23/01/2017 đến nay, bộ số 50 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/01

Thống kê bạc nhớ ngày 22/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.3 – 76 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.5 – 70 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.6 – 22 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 22/01/2017 đến nay, bộ số 43 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/01

- Từ 22/01/2017 đến nay, bộ số 43 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/01

- Từ 22/01/2017 đến nay, bộ số 43 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/01

Thống kê bạc nhớ ngày 21/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-97 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-23 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-81 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-73 về 40 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 21/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 40 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

- Từ 21/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-63 về 40 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 14 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

Thống kê bạc nhớ ngày 20/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-73 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-87 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-37 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 20/01/2017 đến nay, bộ số 79 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/01

- Từ 20/01/2017 đến nay, bộ số 79 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

- Từ 20/01/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 10 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

Thống kê bạc nhớ ngày 19/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-28 về 26 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-52 về 26 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-52 về 26 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 19/01/2017 đến nay, bộ số 83 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 19/01/2017 đến nay, bộ số 83 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 19/01/2017 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 8 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/01