Thống kê bạc nhớ ngày 05/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-24 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 04/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-29 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-85 về 23 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 05/04/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 5 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/04

- Từ 05/04/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/04

- Từ 05/04/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

Thống kê bạc nhớ ngày 05/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-62 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-24 về 23 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-59 về 23 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 05/04/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 5 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/04

- Từ 05/04/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/04

- Từ 05/04/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/04

Thống kê bạc nhớ ngày 04/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 46 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-38 về 22 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 46 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-62 về 22 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 46 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-62 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 04/04/2017 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/04

- Từ 04/04/2017 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

- Từ 04/04/2017 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/04

Thống kê bạc nhớ ngày 03/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-39 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-37 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-66 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 03/04/2017 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 3 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/04

- Từ 03/04/2017 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 02/04

- Từ 03/04/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-60 về 5 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 31/03

Thống kê bạc nhớ ngày 02/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-29 về 28 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-95 về 28 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 02/04/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 30/03

- Từ 02/04/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/03

- Từ 02/04/2017 đến nay, bộ số 96 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/04

Thống kê bạc nhớ ngày 01/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 – 12 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 18 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 01/04/2017 đến nay, bộ số 12 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/03

- Từ 01/04/2017 đến nay, bộ số 95 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/03

- Từ 01/04/2017 đến nay, bộ số 61 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/03

Thống kê bạc nhớ ngày 31/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 00 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-98 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 30/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 00 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-27 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 00 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 80-94 về 19 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 31/03/2017 đến nay, bộ số 47 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 30/03

- Từ 31/03/2017 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/03

- Từ 31/03/2017 đến nay, bộ số 40 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/03

Thống kê bạc nhớ ngày 30/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-47 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-98 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-96 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 30/03/2017 đến nay, bộ số 44 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 1 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 29/03

- Từ 30/03/2017 đến nay, bộ số 44 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 1 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/03

- Từ 30/03/2017 đến nay, bộ số 00 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/03

Thống kê bạc nhớ ngày 29/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-27 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 28/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-80 về 18 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 28/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-99 về 18 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 29/03/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 28/03

- Từ 29/03/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/03

- Từ 29/03/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/03

Thống kê bạc nhớ ngày 28/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 67 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 65-75 về 16 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 67 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 60-75 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 67 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-29 về 16 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 27/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 28/03/2017 đến nay, bộ số 22 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/03

- Từ 28/03/2017 đến nay, bộ số 22 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/03

- Từ 28/03/2017 đến nay, bộ số 50 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 26/03