Thống kê bạc nhớ ngày 02/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 10 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-99 về 23 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/03

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 10 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-57 về 23 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 10 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-42 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 01/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 02/03/2018 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/02

– Từ 02/03/2018 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/02

– Từ 02/03/2018 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-97 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 01/03

Thống kê bạc nhớ ngày 01/03/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 14 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-90 về 24 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 28/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 14 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 24 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 14 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-90 về 24 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 28/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 28/02/2018 đến nay, bộ số 17 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/02

– Từ 28/02/2018 đến nay, bộ số 51 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 28/02

– Từ 28/02/2018 đến nay, bộ số 17 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/02

Thống kê bạc nhớ ngày 28/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-68 về 29 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 28/02/2018 đến nay, bộ số 92 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-30 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/02

– Từ 28/02/2018 đến nay, bộ số 26 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/02

– Từ 28/02/2018 đến nay, bộ số 26 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/02

Thống kê bạc nhớ ngày 27/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 48 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-44 về 34 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 26/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 48 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-91 về 34 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 26/02/2018 đến nay, bộ số 14 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 26/02

– Từ 26/02/2018 đến nay, bộ số 14 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/02

– Từ 26/02/2018 đến nay, bộ số 14 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 26/02

Thống kê bạc nhớ ngày 26/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-40 về 26 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 24/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-91 về 26 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-91 về 26 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 25/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 26/02/2018 đến nay, bộ số 50 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/02

– Từ 26/02/2018 đến nay, bộ số 50 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 25/02

– Từ 26/02/2018 đến nay, bộ số 50 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 24/02

Thống kê bạc nhớ ngày 25/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-59 về 29 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-83 về 29 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-33 về 29 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 24/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 24/02/2018 đến nay, bộ số 34 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/02

– Từ 24/02/2018 đến nay, bộ số 69 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/02

– Từ 24/02/2018 đến nay, bộ số 69 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 24/02

Thống kê bạc nhớ ngày 24/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 11 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-76 về 26 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 11 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 30-41 về 26 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 11 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-40 về 26 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 23/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 23/02/2018 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/02

– Từ 23/02/2018 đến nay, bộ số 96 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/02

– Từ 23/02/2018 đến nay, bộ số 96 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/02

Thống kê bạc nhớ ngày 23/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-67 về 25 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 50-62 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 22/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 61-62 về 25 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 22/02/2018 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 3 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/02

– Từ 22/02/2018 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/02

– Từ 22/02/2018 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 22/02

Thống kê bạc nhớ ngày 22/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-91 về 25 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-86 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-91 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 21/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.2 – 41 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 33 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 11 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.2 – 41 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 33 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 20/02/2018 đến nay, bộ số 87 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 10 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/02

– Từ 20/02/2018 đến nay, bộ số 94 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/02

– Từ 20/02/2018 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/02