Thống kê bạc nhớ ngày 27/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 92 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 43-52 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 92 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 21-39 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 25/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 92 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-84 về 23 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 27/06/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/06

- Từ 27/06/2017 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 25/06

- Từ 27/06/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 26/06

Thống kê bạc nhớ ngày 12/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-16 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-40 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-84 về 19 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 11/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 03 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-31 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 03 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-70 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 03 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-62 về 20 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/06/2017 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

- Từ 11/06/2017 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-21 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/06

- Từ 11/06/2017 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 10/06

Thống kê bạc nhớ ngày 10/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 99 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-85 về 30 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 09/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 38 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 72-82 về 25 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/06/2017 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 7 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/06

- Từ 09/06/2017 đến nay, bộ số 25 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/06

- Từ 09/06/2017 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/06

Thống kê bạc nhớ ngày 08/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-54 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 05/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 40-77 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 82 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-40 về 25 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 08/06/2017 đến nay, bộ số 89 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-82 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/06

- Từ 08/06/2017 đến nay, bộ số 89 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/06

- Từ 08/06/2017 đến nay, bộ số 89 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 07/06

Thống kê bạc nhớ ngày 07/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 75 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-23 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 75 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-31 về 25 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 75 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 64-88 về 25 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 07/06/2017 đến nay, bộ số 65 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/06

- Từ 07/06/2017 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 06/06

- Từ 07/06/2017 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 06/06

Thống kê bạc nhớ ngày 06/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 – 27 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.3 – 46 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-54 về 13 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 06/06/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 8 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/06

- Từ 06/06/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 8 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 04/06

- Từ 06/06/2017 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-82 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/06

Thống kê bạc nhớ ngày 05/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-67 về 18 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 04/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-45 về 18 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-47 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 05/06/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 7 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/06

- Từ 05/06/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 10 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/06

- Từ 05/06/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 7 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 04/06

Thống kê bạc nhớ ngày 04/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 00 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-74 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 03/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 00 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-19 về 20 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 00 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 40-94 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 04/06/2017 đến nay, bộ số 87 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/06

- Từ 04/06/2017 đến nay, bộ số 87 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/06

- Từ 04/06/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 01/06