Thống kê bạc nhớ ngày 07/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 14 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-79 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 14 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-19 về 20 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 14 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-61 về 20 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 07/07/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 7 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 06/07

- Từ 07/07/2017 đến nay, bộ số 94 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 05/07

- Từ 07/07/2017 đến nay, bộ số 14 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 06/07

Thống kê bạc nhớ ngày 06/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-25 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 41-89 về 18 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-05 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 06/07/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 43 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-73 về 43 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/07

- Từ 06/07/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 43 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-73 về 43 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 05/07

- Từ 06/07/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 43 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-63 về 43 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 14 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/07

Thống kê bạc nhớ ngày 05/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-39 về 18 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-80 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-25 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 05/07/2017 đến nay, bộ số 16 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/07

- Từ 05/07/2017 đến nay, bộ số 06 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/07

- Từ 05/07/2017 đến nay, bộ số 55 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/07

Thống kê bạc nhớ ngày 04/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 30 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-31 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 03/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 30 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-92 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 30 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 88-92 về 17 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 03/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 04/07/2017 đến nay, bộ số 44 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 03/07

- Từ 04/07/2017 đến nay, bộ số 95 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/07

- Từ 04/07/2017 đến nay, bộ số 95 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/07

Thống kê bạc nhớ ngày 03/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-73 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 80-92 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 22 lần. Lần cuối về là ngày 01/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-80 về 25 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 01/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 03/07/2017 đến nay, bộ số 94 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 02/07

- Từ 03/07/2017 đến nay, bộ số 94 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/07

- Từ 03/07/2017 đến nay, bộ số 94 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/06

Thống kê bạc nhớ ngày 02/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 17 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 63-84 về 21 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 17 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-49 về 21 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 17 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-73 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 02/07/2017 đến nay, bộ số 00 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 30/06

- Từ 02/07/2017 đến nay, bộ số 00 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/06

- Từ 02/07/2017 đến nay, bộ số 00 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 5 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 29/06

Thống kê bạc nhớ ngày 01/07/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 42 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-62 về 19 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 42 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-28 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 29/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 42 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-04 về 19 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 29/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 01/07/2017 đến nay, bộ số 75 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/06

- Từ 01/07/2017 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 30/06

- Từ 01/07/2017 đến nay, bộ số 33 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/06

Thống kê bạc nhớ ngày 30/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 70-90 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-90 về 21 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-67 về 20 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 30/06/2017 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 11 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 29/06

Thống kê bạc nhớ ngày 29/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 94 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-49 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 28/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 94 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-38 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 94 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-36 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 27/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 29/06/2017 đến nay, bộ số 30 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/06

- Từ 29/06/2017 đến nay, bộ số 30 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-74 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/06

- Từ 29/06/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 8 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/06

Thống kê bạc nhớ ngày 28/06/2018

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-91 về 30 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/06

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 72-91 về 30 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/06

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 28/06/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 27/06

- Từ 28/06/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/06

- Từ 28/06/2017 đến nay, bộ số 21 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 26/06