Thống kê bạc nhớ ngày 13/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-17 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-74 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-73 về 25 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/09/2017 đến nay, bộ số 90 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/09

- Từ 12/09/2017 đến nay, bộ số 90 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/09

- Từ 12/09/2017 đến nay, bộ số 90 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/09

Thống kê bạc nhớ ngày 12/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-53 về 21 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 43-84 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-40 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/09/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 10 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/09

- Từ 11/09/2017 đến nay, bộ số 48 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-84 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/09

- Từ 11/09/2017 đến nay, bộ số 48 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 11/09

Thống kê bạc nhớ ngày 10/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-86 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-75 về 23 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-86 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/09/2017 đến nay, bộ số 20 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 3 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

- Từ 09/09/2017 đến nay, bộ số 20 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/09

- Từ 09/09/2017 đến nay, bộ số 20 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/09

Thống kê bạc nhớ ngày 09/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 15 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-60 về 29 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 08/09/2017 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

- Từ 08/09/2017 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

- Từ 08/09/2017 đến nay, bộ số 48 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

Thống kê bạc nhớ ngày 08/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 97 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-55 về 24 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 97 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 55-86 về 24 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 07/09/2017 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/09

- Từ 07/09/2017 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

- Từ 07/09/2017 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/09

Thống kê bạc nhớ ngày 07/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-77 về 18 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-77 về 18 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-77 về 18 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 06/09/2017 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/09

- Từ 06/09/2017 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-21 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

- Từ 06/09/2017 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 06/09

Thống kê bạc nhớ ngày 06/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-99 về 20 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-65 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 05/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-65 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 05/09/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-21 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

- Từ 05/09/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 05/09

- Từ 05/09/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 05/09

Thống kê bạc nhớ ngày 05/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-37 về 24 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-88 về 24 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-86 về 24 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 04/09/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 9 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 04/09/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 9 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

- Từ 04/09/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 9 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/09

Thống kê bạc nhớ ngày 04/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-39 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-16 về 23 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-66 về 23 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 03/09/2017 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 03/09/2017 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/09

- Từ 03/09/2017 đến nay, bộ số 47 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/09

Thống kê bạc nhớ ngày 03/09/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 74-84 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 53-84 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 40 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-49 về 20 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 02/09/2017 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/09

- Từ 02/09/2017 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/09

- Từ 02/09/2017 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 31/08