Thống kê bạc nhớ ngày 03/02/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 73 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-77 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 73 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-49 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 73 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-46 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 03/02/2017 đến nay, bộ số 73 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/02

Thống kê bạc nhớ ngày 02/02/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 51 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-96 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 51 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-76 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 30/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 51 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-63 về 18 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 30/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 02/02/2017 đến nay, bộ số 42 về nháy tất cả 38 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-37 về 38 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/01

Thống kê bạc nhớ ngày 01/02/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 48 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-91 về 30 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 48 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 60-91 về 30 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 31/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 48 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 66-91 về 30 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 01/02/2017 đến nay, bộ số 47 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 31/01

- Từ 01/02/2017 đến nay, bộ số 47 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/01

Thống kê bạc nhớ ngày 31/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-81 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 43-62 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 30/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-42 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 29/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 31/01/2017 đến nay, bộ số 57 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/01

- Từ 31/01/2017 đến nay, bộ số 57 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/01

- Từ 31/01/2017 đến nay, bộ số 24 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/01

Thống kê bạc nhớ ngày 30/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 47 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-54 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 47 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-12 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 47 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-08 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 30/01/2017 đến nay, bộ số 72 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 6 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 28/01

- Từ 30/01/2017 đến nay, bộ số 26 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/01

- Từ 30/01/2017 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/01

Thống kê bạc nhớ ngày 29/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 51 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-95 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 28/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 51 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-96 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 51 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-39 về 17 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 29/01/2017 đến nay, bộ số 94 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

Thống kê bạc nhớ ngày 28/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 21-95 về 16 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-78 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-64 về 16 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 28/01/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

- Từ 28/01/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/01

- Từ 28/01/2017 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/01

Thống kê bạc nhớ ngày 27/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-50 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-95 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-29 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 26/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 26/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-91 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-91 về 20 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-63 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 26/01/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 26/01/2017 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 26/01/2017 đến nay, bộ số 32 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/01

Thống kê bạc nhớ ngày 25/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-73 về 17 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-62 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 53-59 về 17 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 25/01/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 25/01/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/01

- Từ 25/01/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/01