Thống kê bạc nhớ ngày 15/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-85 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-85 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 64-85 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 14/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.1 – 29 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 – 07 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 18 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/04/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

- Từ 14/04/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/04

- Từ 14/04/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

Thống kê bạc nhớ ngày 13/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 18 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-60 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 18 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-39 về 17 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 18 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 51-67 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 13/04/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/04

- Từ 13/04/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

- Từ 13/04/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

Thống kê bạc nhớ ngày 12/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-81 về 26 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/04/2017 đến nay, bộ số 83 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 7 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

- Từ 12/04/2017 đến nay, bộ số 90 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/04

- Từ 12/04/2017 đến nay, bộ số 41 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

Thống kê bạc nhớ ngày 11/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-27 về 19 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-43 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-94 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/04/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 7 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

- Từ 11/04/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 7 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

- Từ 11/04/2017 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

Thống kê bạc nhớ ngày 10/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-36 về 17 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-86 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 40-85 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 10/04/2017 đến nay, bộ số 29 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

- Từ 10/04/2017 đến nay, bộ số 29 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

- Từ 10/04/2017 đến nay, bộ số 29 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/04

Thống kê bạc nhớ ngày 09/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-67 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 55-98 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-67 về 22 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/04/2017 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 54 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-98 về 54 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 11 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 08/04

Thống kê bạc nhớ ngày 08/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-41 về 29 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-91 về 29 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-95 về 29 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 07/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 08/04/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

- Từ 08/04/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/04

- Từ 08/04/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/04

Thống kê bạc nhớ ngày 07/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 09 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-85 về 31 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 07/04/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

- Từ 07/04/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-60 về 10 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

- Từ 07/04/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

Thống kê bạc nhớ ngày 06/04/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 94 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-75 về 20 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 05/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 94 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-85 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 05/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 94 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-67 về 20 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 05/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 06/04/2017 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-60 về 6 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

- Từ 06/04/2017 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/04

- Từ 06/04/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/04