Thống kê bạc nhớ ngày 05/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.2 – 03 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 09-83 về 31 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/11  (Ăn 09)

+ Cặp 22-28 về 31 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/11   (Ăn 22)

+ Cặp 44-65 về 31 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/11   (Ăn  (Ăn 44,65)

+ Cặp 56-72 về 31 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 01/10/2011 đến nay,32 về nháy  tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-32 về 32 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/11  (Ăn 32**)

+ Cặp 32-33 về 32 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/11  (Ăn 32**)

+ Cặp 32-44 về 32 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/11   (Ăn 32**)

Thống kê bạc nhớ ngày 04/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.2 – 03 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 09-83 về 31 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/11  (Ăn 09)

+ Cặp 22-28 về 31 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/11   (Ăn 22)

+ Cặp 44-65 về 31 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/11   (Ăn  (Ăn 44,65)

+ Cặp 56-72 về 31 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 01/10/2011 đến nay,32 về nháy  tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-32 về 32 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/11  (Ăn 32**)

+ Cặp 32-33 về 32 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/11  (Ăn 32**)

+ Cặp 32-44 về 32 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/11   (Ăn 32**)

Thống kê bạc nhớ ngày 03/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.3 – 24 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 35-72 về 33 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/11

- Từ 01/01/2005 đến nay, đặc biệt 11 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 36-37 về 36 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/11  (Ăn 37)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.4 – 40 về tất cả 38 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-99 về 38 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/11 (Ăn 00)

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2012 đến nay, 46 về nháy tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 19-50 về 27 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/11  

+ Cặp 50-68 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/11 

+ Cặp 50-71 về 27 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/11 

Thống kê bạc nhớ ngày 02/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.4 – 53 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 69-95 về 36 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/11

+Cặp 25-81 về 36 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/10   (Ăn 81)

- Từ 01/01/2005 đến nay, Đặc biệt 00 – 77 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 06-84 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/10

+ Cặp 19-84 về 32 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/10

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

– Từ 01/01/2012 đến nay,  00 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-71 về 29 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/11 

:+ Cặp 43-71 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/11 

+ Cặp 47-71 về 29 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/11 

Thống kê bạc nhớ ngày 01/11

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.6 – 65 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 13-31 về 39 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/10 

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 89 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 09-24 về 34 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 30/10 

 

 Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Từ 01/05/2011 đến nay, 13 về nháy  tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 09-73 về 25 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/10 

+ Cặp 68-73 về 25 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/10 

Thống kê bạc nhớ ngày 31/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.6 – 65 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 13-31 về 39 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/10 

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 89 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 09-24 về 34 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 30/10 

  Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Từ 01/05/2011 đến nay, 13 về nháy  tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 09-73 về 25 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/10 

+ Cặp 68-73 về 25 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/10 

Thống kê bạc nhớ ngày 30/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay,  giải 7.4 – 37 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

 + Cặp 19-47 về 37 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 29/10  (Ăn 47**)

– Từ 01/01/2005 đến nay,giải 6.3  – 29 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-19 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 29/10

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2011 đến nay,  87 về nháy tất cả 42 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 52-64 về 42 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 12 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/10   

- Từ 01/01/2011 đến nay, 86 nháy về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 18-19 về 36 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/10   (Ăn 18)

Thống kê bạc nhớ ngày 29/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, đăc biệt 54 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 37-68 về 36 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/10  (Ăn 68 37)

- Từ 01/01/2005 đến nay,giải 6.2 – 21 về tất cả 44 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 19-52 về 44 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/10  (Ăn 19)

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan  

- Từ 01/06/2012 đến nay,54 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-09 về 32 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 27/10

+ Cặp 09-38 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/10  (Ăn 38)

Thống kê bạc nhớ ngày 28/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.3 – 22 về tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-21 về 41 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/10

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 6.1 – 69 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 23-84 về 37 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 27/10

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan  

- Từ 01/01/2012 đến nay, 00 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 1-71 về 28 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/10 

+ Cặp 43-71 về 28 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/10 

 

Thống kê lotto đầu câm đuôi câm cùng tần suất và gan

Từ 01/06/2013 đến nay, Đầu  1 câm tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 09-58 về 37 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/10 

+ Cặp 09-64 về 37 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 27/10