Thống kê bạc nhớ ngày 06/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 2.1 – 55 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-55 về 18 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/01

+ Cặp 69-96 về 18 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/01

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 3.4 – 96 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-72 về 14 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/01

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 05/01/2014 đến nay, 24 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 22-77 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/01 (Ăn 77)

+ Cặp 27-72 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/01      

Thống kê bạc nhớ ngày 05/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 2.1 – 92 về tất cả 12 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 79-97 về 12 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/01

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 3.4 – 70 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 45-54 về 17 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/01 (Ăn 45)

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 3.6 – 21 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 35-53 về 18 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 04/01 (Ăn 35)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 04/01/2014 đến nay, 82 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 35-53 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 04/01 (Ăn 35)    

+ Cặp 69-96 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/01 (Ăn 69, ăn 96)

Thống kê bạc nhớ ngày 04/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 4.3 – 08 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 68-86 về 15 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/01

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 5.3 – 31 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 37-73 về 16 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/01

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 7.4 – 14 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 35-53 về 18 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/01 (Ăn 35)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan  

- Từ 03/01/2013 đến nay, 44 về nháy tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 68-86 về 17 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/01  

Thống kê bạc nhớ ngày 03/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 3.6 – 32 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 35-53 về 14 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/01

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 5.1 – 22 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 37-73 về 16 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/01 (Ăn 37, ăn 73)

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 5.4 – 99 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 79-97 về 24 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 01/01

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan  

- Từ 02/01/2013 đến nay, 47 về nháy tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 14-41 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/01 (Ăn 14)

Thống kê bạc nhớ ngày 02/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 4.4 – 43 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 37-73 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/01

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 7.3 – 49 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 68-86 về 16 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/01 (Ăn 68)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan   

- Từ 01/01/2014 đến nay, 38 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-30 về 9 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 01/01

+ Cặp 79-97 về 9 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 01/01

- Từ 01/01/2014 đến nay, 20 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 78-87 về 9 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/12      

Thống kê bạc nhớ ngày 01/01

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

hống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 3.5 – 76 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 24-42 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/12

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 3.6 – 12 về tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 79-97 về 10 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 31/12 (Ăn 97)

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 5.1 – 05 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 68-86 về 21 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/12 (Ăn 68)  

Thống kê bạc nhớ ngày 31/12

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 3.2 – 53 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-72 về 13 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/12 (Ăn 27)

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 5.1 – 15 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-10 về 16 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 30/12

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 5.4 – 00 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 79-97 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 30/12 (Ăn 79, 97)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan   

- Từ 30/12/2013 đến nay, 50 về nháy tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-72 về 11 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/12 (Ăn 27)

- Từ 30/12/2013 đến nay, 86 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 37-73 về 8 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/12 (Ăn 37)  

Thống kê bạc nhớ ngày 30/12

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải Nhất – 32 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-30 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 29/12 (Ăn 30)

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 4.4 – 03 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-10 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 28/12 (Ăn 01)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan  

- Từ 29/12/2013 đến nay, 33 về nháy tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-55 về 13 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/12 (Ăn 00, 55)

- Từ 29/12/2013 đến nay, 84 về nháy tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 24-42 về 11 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/12     

Thống kê bạc nhớ ngày 29/12

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 2.2 – 04 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-72 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 27/12

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 3.1 – 97 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 79-97 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/12

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 4.1 – 58 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 69-96 về 13 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/12

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan    

- Từ 28/12/2013 đến nay, 01 về nháy tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-30 về 13 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/12 (Ăn 03)

- Từ 28/12/2013 đến nay, 24 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-72 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 27/12      

Thống kê bạc nhớ ngày 28/12

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2010 đến nay, giải 3.4- 19 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 79-97 về 13 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 24/12 (Ăn 97)

- Từ 01/01/2010 đến nay, giải 6.3 – 75 về tất cả 12 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 58-85 về 12 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/12 (Ăn 58)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan     

- Từ 27/12/2013 đến nay, 75 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 58-85 về 8 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/12 (Ăn 58)

- Từ 27/12/2013 đến nay, 84 về nháy tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-30 về 11 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/12 (Ăn 03)