Thống kê bạc nhớ ngày 20/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 5.6 – 92 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 08-80 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/03 (Ăn 80)

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 4.4 – 95 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 36-63 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2014 đến nay, 76 về nháy tất cả 12 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 47-74 về 12 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/03 (Ăn 74 – 2 nháy)

 

 

Thống kê bạc nhớ ngày 19/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 2.1 – 32 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 79-97 về 18 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 16/03

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 2.2 – 15 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 14-41 về 23 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 18/03/2014 đến nay, 63 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 23-32 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/03

 

 

Thống kê bạc nhớ ngày 18/3

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 2.2 – 35 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 11-66 về 28 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải Nhất – 13 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 47-74 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/03 (Ăn 47, ăn 74 – 2 nháy)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 17/03/2014 đến nay, 98 về nháy tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 07-70 về 13 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/03 (Ăn 70)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 17/3

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải Nhất – 35 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 36-63 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/03

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 6.1 – 86 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 45-54 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/03 (Ăn 54)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 16/03/2014 đến nay, 86 về nháy tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 49-94 về 11 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/03 (Ăn 94)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 16/3

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải Đặc biệt – 89 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 47-74 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/03 (Ăn 47)

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 6.3 – 85 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 49-94 về 23 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 15/03/2014 đến nay, 85 về nháy tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 36-63 về 13 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/03 (Ăn 63)

Thống kê bạc nhớ ngày 15/3

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2007 đến nay, giải 4.4 – 49 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:
+ Cặp 02-20 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/03
- Từ 01/01/2007 đến nay, giải 4.5 – 76 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:
+ Cặp 47-74 về 26 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2014 đến nay, 76 về nháy  tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 36-63 về 10 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

Thống kê bạc nhớ ngày 14/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2008 đến nay, giải 7.1 – 65 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 26-62 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/03

- Từ 01/01/2008 đến nay, giải 7.4 – 14 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 02-20 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 13/03/2014 đến nay, 29 về nháy tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 49-94 về 18 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

Thống kê bạc nhớ ngày 13/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải Nhất – 34 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 22-77 về 20 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/03

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 7.2 – 11 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-72 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 12/03/2014 đến nay, 76 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 16-61 về 9 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/03

 

 

 

 

 

Thống kê bạc nhớ ngày 12/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 4.2 – 05 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 58-85 về 15 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/03 (Ăn 85 – 2 nháy)

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 6.3 – 66 về tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 33-88 về 11 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 11/03/2014 đến nay, 46 về nháy tất cả 11 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 22-77 về 11 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/03

 

 

 

 

Thống kê bạc nhớ ngày 11/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 5.1 – 52 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 12-21 về 23 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/03 (Ăn 12)

- Từ 01/01/2009 đến nay, giải 6.2 – 17 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 36-63 về 17 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 09/03 (Ăn 36)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 10/03/2014 đến nay, 82 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 02-20 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/03