Thống kê bạc nhớ ngày 08/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Nhất – 50 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-80 về 37 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/06 (Ăn 80)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.1 – 69 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 15-33 về 34 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/06

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 07/06/2012 đến nay, 50 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 08-54 về 34 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/06

 

Thống kê bạc nhớ ngày 07/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.4 – 64 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 70-87 về 33 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/06

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.2 – 70 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-17 về 36 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/06

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 06/06/2012 đến nay, 00 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 48-85 về 33 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/06

 

Thống kê bạc nhớ ngày 06/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 30 về tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 14-21 về 41 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/06 (Ăn 21)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.2 – 21 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-70 về 31 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/06 (Ăn 70)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 05/06/2012 đến nay, 68 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 41-80 về 34 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/06

 

Thống kê bạc nhớ ngày 05/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.5 – 99 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 40-93 về 34 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/06 (Ăn 93)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Nhất – 50 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 33-80 về 36 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/06 (Ăn 33)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 04/06/2012 đến nay, 99 về nháy tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 47-75 về 26 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/06 (Ăn 75)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 04/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.5 – 29 về tất cả 43 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 40-73 về 43 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/06

+ Cặp 42-73 về 43 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/06

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 03/06/2012 đến nay, 85 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 72-78 về 30 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/06 (Ăn 78)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 03/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.1 – 73 về tất cả 38 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 22-75 về 38 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/05

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.1 – 87 về tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 26-85 về 40 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/06 (Ăn 2 nháy: 85)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 02/06/2012 đến nay, 87 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 15-41 về 33 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/06

 

Thống kê bạc nhớ ngày 02/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.4 – 18 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 20-67 về 39 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 31/05 (Ăn 67)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 73 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 42-65 về 31 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/06 (Ăn 65)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 01/06/2012 đến nay, 00 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 77-85 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/06 (Ăn 85)

Thống kê bạc nhớ ngày 01/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.2 – 33 về tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 42-54 về 41 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 31/05 (Ăn 42)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.2 – 42 về tất cả 38 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 35-44 về 38 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 29/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 31/05/2012 đến nay, 61 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-38 về 30 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/05

Thống kê bạc nhớ ngày 31/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.1 – 41 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-97 về 35 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/05

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 37 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 43-75 về 35 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/05 (Ăn 75)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 30/05/2012 đến nay, 14 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 08-75 về 29 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/05 (Ăn 75)

Thống kê bạc nhớ ngày 30/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 18 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 23-44 về 36 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 27/05

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.2 – 69 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 25-89 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 27/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 29/05/2012 đến nay, 54 về nháy tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 18-43 về 41 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/05