Thống kê bạc nhớ ngày 06/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 89 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 35-48 về 37 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/09 (Ăn 48)

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.2 – 37 về tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 53-64 về 40 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/09

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

– Từ 05/09/2014 đến nay, 89 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-45 về 9 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 05/09 (Ăn 00)

Thống kê bạc nhớ ngày 05/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải Nhất – 84 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 56-70 về 32 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

+ Cặp 56-78 về 32 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/09 (Ăn 78)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

– Từ 04/09/2013 đến nay, 84 về nháy tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-90 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

Thống kê bạc nhớ ngày 03/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 97 về tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 32-44 về 40 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/09

+ Cặp 32-47 về 40 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/09

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

– Từ 02/09/2012 đến nay, 97 về nháy tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 16-31 về 26 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/09 (Ăn 31)

Thống kê bạc nhớ ngày 02/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 89 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 35-48 về 36 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/09

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 67 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-25 về 32 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

– Từ 01/09/2012 đến nay, 47 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 05-20 về 28 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

Thống kê bạc nhớ ngày 01/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

– Từ 01/01/2006 đến nay, giải Nhất – 15 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 22-60 về 30 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 31/08 (Ăn 22)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

– Từ 31/08/2013 đến nay, 08 về nháy tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 05-50 về 15 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

– Từ 31/08/2013 đến nay, 53 về nháy tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 16-61 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/08 (Ăn 16)

Thống kê bạc nhớ ngày 31/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải Nhất – 80 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-86 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/08 (Ăn 03)

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.5 – 30 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-35 về 32 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 27/08

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

– Từ 30/08/2012 đến nay, 50 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 35-63 về 31 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/08

Thống kê bạc nhớ ngày 30/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 90 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 72-95 về 36 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/08

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.5 – 81 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 12-71 về 30 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

– Từ 29/08/2012 đến nay, 90 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 26-44 về 30 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/08 (Ăn 26)

Thống kê bạc nhớ ngày 29/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 12 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-79 về 31 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

+ Cặp 22-88 về 31 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

– Từ 28/08/2012 đến nay, 12 về nháy tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-10 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 28/08

Thống kê bạc nhớ ngày 28/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 10 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 80-84 về 35 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 13 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/08

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.5 – 77 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-35 về 33 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 27/08 (Ăn 04)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

– Từ 27/08/2012 đến nay, 53 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 64-79 về 31 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 26/08