Thống kê bạc nhớ ngày 06/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 30 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 20-23 về 31 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/08

+ Cặp 59-61 về 31 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/08

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2012 đến nay, 77 về nháy tất cả 47 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 47-76 về 47 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 17 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/08

Thống kê bạc nhớ ngày 05/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Nhất – 61 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 21-90 về 35 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 04/08

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 19 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 34-38 về 31 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/08

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

- Từ 04/08/2012 đến nay, 05 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 16-73 về 28 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/08 (Ăn 73)

Thống kê bạc nhớ ngày 04/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.3 – 64 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 13-73 về 35 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/08

+ Cặp 73-78 về 35 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/08

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.4 – 22 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 19-98 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/08 (Ăn 3 nháy: 19, 98)

Thống kê bạc nhớ ngày 03/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2010 đến nay, giải 4.1 – 60 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-30 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 02/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, giải 5.3 – 19 về tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 12-21 về 10 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 31/07 (Ăn 12)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

- Từ 02/08/2012 đến nay, 14 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 39-59 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/08

Thống kê bạc nhớ ngày 02/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Nhất – 52 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 15-65 về 33 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/08

+ Cặp 24-38 về 33 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/08

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

- Từ 01/08/2012 đến nay, 43 về nháy tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 08-38 về 41 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 01/08

Thống kê bạc nhớ ngày 01/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.2 – 03 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 09-76 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/07

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

- Từ 31/07/2012 đến nay, 81 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 21-25 về 32 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/07

+ Cặp 31-41 về 32 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/07

Thống kê bạc nhớ ngày 31/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.2 – 98 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-33 về 39 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 28/07

+ Cặp 03-35 về 39 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 28/07 (Ăn 03)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

- Từ 30/07/2012 đến nay, 96 về nháy tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 20-38 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 29/07 (Ăn 20)

Thống kê bạc nhớ ngày 30/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 32 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 37-43 về 37 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/07 (Ăn 37)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.1 – 66 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 31-97 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/07

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

- Từ 29/07/2012 đến nay, 32 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 33-59 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 29/07

Thống kê bạc nhớ ngày 29/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Nhất – 06 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 14-38 về 30 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 26/07 (Ăn 38)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 71 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 59-61 về 36 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/07 (Ăn 59)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

- Từ 28/07/2012 đến nay, 71 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 30-69 về 30 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/07

Thống kê bạc nhớ ngày 28/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan:

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.2 – 92 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 09-99 về 29 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 27/07

+ Cặp 43-99 về 29 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 26/07

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan:

- Từ 27/07/2012 đến nay, 09 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 17-22 về 31 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/07