Thống kê bạc nhớ ngày 27/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.3 – 81 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 25-44 về 30 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 26/05 (Ăn 2 nháy: 25, 44)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.2 – 88 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 29-97 về 31 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 26/05/2012 đến nay, 71 về nháy tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 39-63 về 27 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 26/05 (Ăn 39)

Thống kê bạc nhớ ngày 26/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.1 – 85 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-23 về 39 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

 – Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.5 – 39 về tất cả 38 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 40-44 về 38 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 24/05 (Ăn 2 nháy: 44)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 25/05/2012 đến nay, 41 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 44-94 về 31 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 25/05 (Ăn 2 nháy: 44)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 25/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.2 – 27 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 18-38 về 37 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 21/05 (Ăn 18)

+ Cặp 18-25 về 37 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/05 (Ăn 18)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 24/05/2012 đến nay, 91 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 12-23 về 31 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

 

Thống kê bạc nhớ ngày 24/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.2 – 75 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 71-86 về 32 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 60 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 61-95 về 35 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 23/05/2013 đến nay, 69 về nháy tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-20 về 24 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/05 (Ăn 20)

 

Thống kê bạc nhớ ngày 23/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.2 – 40 về tất cả 47 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 89-99 về 47 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.3 – 14 về tất cả 38 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 61-95 về 38 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 22/05/2012 đến nay, 25 về nháy tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-92 về 39 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

Thống kê bạc nhớ ngày 22/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 58 về tất cả 43 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 36-89 về 43 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.1 – 26 về tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 10-45 về 35 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 21/05/2012 đến nay, 93 về nháy tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 05-07 về 27 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

Thống kê bạc nhớ ngày 21/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Nhất – 29 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 45-76 về 34 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/05 (Ăn 2 nháy: 45, 76)

+ Cặp 75-76 về 34 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/05 (Ăn 76)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 20/05/2012 đến nay, 75 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 33-72 về 31 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

Thống kê bạc nhớ ngày 20/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.6 – 85 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 70-72 về 32 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/05 (Ăn 72)

+ Cặp 04-38 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 19/05/2012 đến nay, 18 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 18-86 về 34 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

Thống kê bạc nhớ ngày 19/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 2.1 – 07 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 00-03 về 29 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/05 (Ăn 00)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.1 – 23 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 51-52 về 29 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 18/05/2012 đến nay, 07 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-63 về 31 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/05 (Ăn 63)

Thống kê bạc nhớ ngày 18/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.2 – 71 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-15 về 34 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/05 (Ăn 03)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.4 – 57 về tất cả 42 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 73-75 về 42 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 17/05/2012 đến nay, 17 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 07-75 về 33 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/05 (Ăn 2 nháy: 07)