Thống kê bạc nhớ ngày 19/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 97 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-77 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 97 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-58 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 18/02/2018 đến nay, bộ số 89 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-30 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/02

– Từ 18/02/2018 đến nay, bộ số 89 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 17/02

– Từ 18/02/2018 đến nay, bộ số 89 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 16/02

Thống kê bạc nhớ ngày 18/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-47 về 29 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-62 về 29 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 16/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 86 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-73 về 29 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 17/02/2018 đến nay, bộ số 97 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/02

– Từ 17/02/2018 đến nay, bộ số 97 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/02

– Từ 17/02/2018 đến nay, bộ số 97 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 17/02

Thống kê bạc nhớ ngày 17/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 80 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-97 về 23 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 80 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-52 về 23 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 80 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-52 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 16/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 16/02/2018 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 16/02

– Từ 16/02/2018 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/02

– Từ 16/02/2018 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/02

Thống kê bạc nhớ ngày 16/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-45 về 28 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-62 về 28 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-33 về 28 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 15/02/2018 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/02

– Từ 15/02/2018 đến nay, bộ số 68 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/02

– Từ 15/02/2018 đến nay, bộ số 68 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/02

Thống kê bạc nhớ ngày 15/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.1 – 40 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 26 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 15/02/2018 đến nay, bộ số 78 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 14/02

– Từ 15/02/2018 đến nay, bộ số 78 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/02

– Từ 15/02/2018 đến nay, bộ số 92 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-97 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 13/02

Thống kê bạc nhớ ngày 14/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 91 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-99 về 33 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 14/02/2018 đến nay, bộ số 36 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 13/02

– Từ 14/02/2018 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/02

– Từ 14/02/2018 đến nay, bộ số 36 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/02

Thống kê bạc nhớ ngày 11/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-73 về 28 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-36 về 28 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 10/02/2018 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 5 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/02

– Từ 10/02/2018 đến nay, bộ số 89 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

– Từ 10/02/2018 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/02

Thống kê bạc nhớ ngày 10/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 26 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 30-49 về 14 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 26 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-25 về 14 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 26 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-49 về 14 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 22 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 10/02/2018 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

– Từ 10/02/2018 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

– Từ 10/02/2018 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

Thống kê bạc nhớ ngày 09/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 – 84 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 17 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải nhất – 96 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 20 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.2 – 11 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 09/02/2018 đến nay, bộ số 96 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

– Từ 09/02/2018 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

– Từ 09/02/2018 đến nay, bộ số 11 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

Thống kê bạc nhớ ngày 03/02/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-56 về 28 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-52 về 28 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 01/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-78 về 28 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 02/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 02/02/2018 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/02

– Từ 02/02/2018 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/02

– Từ 02/02/2018 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/02