Thống kê bạc nhớ ngày 21/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-37 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-83 về 25 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-75 về 25 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/03/2017 đến nay, bộ số 57 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/03

- Từ 21/03/2017 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

- Từ 21/03/2017 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/03

Thống kê bạc nhớ ngày 20/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 94 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-42 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 94 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-87 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 94 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-94 về 18 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 20/03/2017 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

- Từ 20/03/2017 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 1 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/03

- Từ 20/03/2017 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/03

Thống kê bạc nhớ ngày 19/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 38 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-98 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 38 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-80 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 38 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-31 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 19/03/2017 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 19/03/2017 đến nay, bộ số 12 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 19/03/2017 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/03

Thống kê bạc nhớ ngày 18/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.1 – 15 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 18 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 7.1 – 00 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.3 – 75 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 26 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/03/2017 đến nay, bộ số 36 về nháy tất cả 51 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-52 về 51 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/03

Thống kê bạc nhớ ngày 17/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-35 về 19 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-60 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-39 về 19 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/03/2017 đến nay, bộ số 83 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/03

- Từ 17/03/2017 đến nay, bộ số 83 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/03

- Từ 17/03/2017 đến nay, bộ số 83 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-91 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

Thống kê bạc nhớ ngày 16/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-09 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-73 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-77 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/03/2017 đến nay, bộ số 06 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

- Từ 16/03/2017 đến nay, bộ số 06 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/03

- Từ 16/03/2017 đến nay, bộ số 06 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-60 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 15/03

Thống kê bạc nhớ ngày 15/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-23 về 17 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-89 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-54 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/03/2017 đến nay, bộ số 40 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-77 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

- Từ 15/03/2017 đến nay, bộ số 40 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-91 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

- Từ 15/03/2017 đến nay, bộ số 54 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/03

Thống kê bạc nhớ ngày 14/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-94 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 85-96 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/03/2017 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

- Từ 14/03/2017 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/03

- Từ 14/03/2017 đến nay, bộ số 92 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/03

Thống kê bạc nhớ ngày 13/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-86 về 24 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-44 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-59 về 24 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 13/03/2017 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-91 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 12/03

- Từ 13/03/2017 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/03

- Từ 13/03/2017 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/03

Thống kê bạc nhớ ngày 12/03/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-93 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-77 về 24 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/03

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-42 về 24 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/03

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/03/2017 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-60 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 10/03

- Từ 12/03/2017 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/03

- Từ 12/03/2017 đến nay, bộ số 95 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 9 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/03