Thống kê bạc nhớ ngày 24/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-95 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 21/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-64 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 23/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-93 về 20 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 23/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 23/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-93 về 20 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-54 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 53 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-95 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 21/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 23/10/2016 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-52 về 29 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/10

- Từ 23/10/2016 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-73 về 29 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/10

- Từ 23/10/2016 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-23 về 29 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 22/10

Thống kê bạc nhớ ngày 22/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-55 về 16 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-74 về 16 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 20/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 77-93 về 16 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 21/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 22/10/2016 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-97 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 21/10

- Từ 22/10/2016 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 64-73 về 23 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/10

- Từ 22/10/2016 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-74 về 23 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/10

Thống kê bạc nhớ ngày 21/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-64 về 24 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-67 về 24 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-54 về 24 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/10/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-74 về 31 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/10

- Từ 21/10/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-90 về 31 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/10

- Từ 21/10/2016 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-24 về 40 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

Thống kê bạc nhớ ngày 20/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-96 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-35 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-33 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 19/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 70-71 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 41-66 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 70 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-17 về 27 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 19/10/2016 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 66-83 về 41 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

Thống kê bạc nhớ ngày 18/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-35 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-18 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-66 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 17/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 17/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-50 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-96 về 16 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-94 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/10/2016 đến nay, bộ số 12 về nháy tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-31 về 37 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 17/10/2016 đến nay, bộ số 12 về nháy tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 40-54 về 37 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/10

Thống kê bạc nhớ ngày 16/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 85 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-26 về 25 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 85 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-30 về 25 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/10/2016 đến nay, bộ số 51 về nháy tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 71-74 về 39 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 16/10/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-16 về 30 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 16/10/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-74 về 30 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

Thống kê bạc nhớ ngày 15/10/2017

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 72 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-35 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 72 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-72 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 14/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 72 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-97 về 20 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 14/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/10/2016 đến nay, bộ số 72 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-87 về 34 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

- Từ 15/10/2016 đến nay, bộ số 72 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 21-57 về 34 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/10