Thống kê bạc nhớ ngày 26/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-26 về 29 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-67 về 29 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 24/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-41 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 25/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 25/05/2018 đến nay, bộ số 60 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 25/05

– Từ 25/05/2018 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-97 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 25/05

– Từ 25/05/2018 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-74 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/05

Thống kê bạc nhớ ngày 25/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-67 về 26 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-72 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 23/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-62 về 26 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 24/05/2018 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 23/05

– Từ 24/05/2018 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

– Từ 24/05/2018 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 23/05

Thống kê bạc nhớ ngày 24/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 72-90 về 22 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-64 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-47 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 23/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-76 về 24 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-88 về 24 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-29 về 24 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 22/05/2018 đến nay, bộ số 47 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

– Từ 22/05/2018 đến nay, bộ số 02 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

– Từ 22/05/2018 đến nay, bộ số 00 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 22/05

Thống kê bạc nhớ ngày 22/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 34 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 66-85 về 29 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 34 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-87 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 34 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-85 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 21/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 21/05/2018 đến nay, bộ số 98 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-74 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

– Từ 21/05/2018 đến nay, bộ số 98 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

– Từ 21/05/2018 đến nay, bộ số 78 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

Thống kê bạc nhớ ngày 21/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 21-60 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 41-82 về 20 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-60 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 20/05/2018 đến nay, bộ số 81 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-91 về 1 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

– Từ 20/05/2018 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 1 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 20/05

– Từ 20/05/2018 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-30 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

Thống kê bạc nhớ ngày 20/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-66 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-89 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-51 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 19/05/2018 đến nay, bộ số 96 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/05

– Từ 19/05/2018 đến nay, bộ số 96 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

– Từ 19/05/2018 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/05

Thống kê bạc nhớ ngày 19/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-34 về 25 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 60-61 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 41-60 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 18/05/2018 đến nay, bộ số 73 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

– Từ 18/05/2018 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

– Từ 18/05/2018 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 18/05

Thống kê bạc nhớ ngày 18/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-58 về 30 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-83 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 32 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-87 về 30 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 17/05/2018 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

– Từ 17/05/2018 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-21 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 17/05

– Từ 17/05/2018 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 14/05

Thống kê bạc nhớ ngày 17/05/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.5 – 75 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 25 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 15/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.2 – 23 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 13/05

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.4 – 06 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 15/05

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 16/05/2018 đến nay, bộ số 75 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 14/05

– Từ 16/05/2018 đến nay, bộ số 42 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 16/05

– Từ 16/05/2018 đến nay, bộ số 42 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 3 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/05