Thống kê bạc nhớ ngày 21/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-97 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-23 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-81 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-73 về 40 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 21/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 40 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

- Từ 21/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-63 về 40 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 14 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 20/01

Thống kê bạc nhớ ngày 20/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-73 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-87 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-37 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 20/01/2017 đến nay, bộ số 79 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/01

- Từ 20/01/2017 đến nay, bộ số 79 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 19/01

- Từ 20/01/2017 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 10 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

Thống kê bạc nhớ ngày 19/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-28 về 26 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-52 về 26 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-52 về 26 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 19/01/2017 đến nay, bộ số 83 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 19/01/2017 đến nay, bộ số 83 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

- Từ 19/01/2017 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 8 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/01

Thống kê bạc nhớ ngày 18/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 09 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-51 về 30 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/01/2017 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/01

- Từ 18/01/2017 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 18/01/2017 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

Thống kê bạc nhớ ngày 17/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 66 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-91 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/01/2017 đến nay, bộ số 07 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 17/01/2017 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 1 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 17/01/2017 đến nay, bộ số 07 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 4 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

Thống kê bạc nhớ ngày 16/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-41 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-49 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-67 về 27 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-73 về 39 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 15/01

- Từ 16/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 39 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

- Từ 16/01/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 52-63 về 39 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 14 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

Thống kê bạc nhớ ngày 15/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-76 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 32-44 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-87 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/01/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

- Từ 15/01/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/01

- Từ 15/01/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 5 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

Thống kê bạc nhớ ngày 14/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 77-89 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 41-77 về 14 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 64 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-29 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 12/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/01/2017 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

- Từ 14/01/2017 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/01

- Từ 14/01/2017 đến nay, bộ số 56 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/01

Thống kê bạc nhớ ngày 13/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-89 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-59 về 23 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-93 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 12/01/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-72 về 18 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-50 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 49 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-57 về 18 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/01

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/01/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/01

- Từ 12/01/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/01

- Từ 12/01/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 4 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/01