Thống kê bạc nhớ ngày 20/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 14 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-90 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 14 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-55 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 14 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-90 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 19/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 50 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 30-85 về 24 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 50 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 43-75 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 50 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-85 về 24 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/10/2017 đến nay, bộ số 22 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 18/10/2017 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

- Từ 18/10/2017 đến nay, bộ số 22 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-10 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/10

Thống kê bạc nhớ ngày 18/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-11 về 25 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-67 về 25 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/10/2017 đến nay, bộ số 78 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/10

- Từ 17/10/2017 đến nay, bộ số 70 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/10

- Từ 17/10/2017 đến nay, bộ số 14 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/10

Thống kê bạc nhớ ngày 17/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-96 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 16/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-98 về 25 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 24 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-18 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/10/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-74 về 10 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/10

- Từ 16/10/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 10 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 16/10/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 10 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 16/10

Thống kê bạc nhớ ngày 16/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-25 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-06 về 23 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-34 về 23 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 15/10/2017 đến nay, bộ số 37 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

- Từ 15/10/2017 đến nay, bộ số 37 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-54 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

- Từ 15/10/2017 đến nay, bộ số 37 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/10

Thống kê bạc nhớ ngày 15/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 28 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-72 về 18 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 28 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-76 về 18 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 28 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 55-56 về 18 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 14/10/2017 đến nay, bộ số 57 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 8 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

- Từ 14/10/2017 đến nay, bộ số 46 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

- Từ 14/10/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

Thống kê bạc nhớ ngày 14/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.6 – 01 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-21 về 14 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 6.1 – 04 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 21 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 4.1 – 37 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-54 về 24 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 13/10/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

- Từ 13/10/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/10

- Từ 13/10/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 13/10

Thống kê bạc nhớ ngày 12/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-60 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-42 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 11/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-91 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/10/2017 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-74 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/10

- Từ 11/10/2017 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/10

- Từ 11/10/2017 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/10

Thống kê bạc nhớ ngày 11/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-52 về 27 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-34 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-56 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 10/10/2017 đến nay, bộ số 53 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 6 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/10

- Từ 10/10/2017 đến nay, bộ số 53 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/10

- Từ 10/10/2017 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/10

Thống kê bạc nhớ ngày 10/10/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-86 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-51 về 20 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/10

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 35 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-41 về 20 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/10

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/10/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 5 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/10

- Từ 09/10/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/10

- Từ 09/10/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/10