Thống kê bạc nhớ ngày 12/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 91 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-41 về 30 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 91 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 86-95 về 30 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 91 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 92-95 về 30 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/12/2017 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-84 về 8 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/12

- Từ 11/12/2017 đến nay, bộ số 14 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/12

- Từ 11/12/2017 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/12

Thống kê bạc nhớ ngày 11/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 41 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-68 về 23 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 09/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 41 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-79 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 41 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 50-75 về 23 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 10/12/2017 đến nay, bộ số 78 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-84 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/12

- Từ 10/12/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/12

- Từ 10/12/2017 đến nay, bộ số 07 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 3 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/12

Thống kê bạc nhớ ngày 10/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-07 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-54 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/12/2017 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-30 về 4 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/12

- Từ 09/12/2017 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 07/12

- Từ 09/12/2017 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/12

Thống kê bạc nhớ ngày 09/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 93 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-75 về 21 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 93 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-97 về 21 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 08/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 93 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-84 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 08/12/2017 đến nay, bộ số 02 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/12

- Từ 08/12/2017 đến nay, bộ số 02 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 3 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/12

- Từ 08/12/2017 đến nay, bộ số 02 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 3 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 08/12

Thống kê bạc nhớ ngày 08/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 67 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-54 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 07/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 67 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-58 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 06/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 67 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-54 về 20 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 07/12/2017 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 8 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 07/12

- Từ 07/12/2017 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 8 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/12

- Từ 07/12/2017 đến nay, bộ số 64 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 07/12

Thống kê bạc nhớ ngày 07/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-54 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-68 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 06/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-89 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 06/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 06/12/2017 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 1 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/12

- Từ 06/12/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 04/12

- Từ 06/12/2017 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 1 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 1 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/12

Thống kê bạc nhớ ngày 05/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-26 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-83 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-59 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 04/12/2017 đến nay, bộ số 51 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/12

- Từ 04/12/2017 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/12

- Từ 04/12/2017 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/12

Thống kê bạc nhớ ngày 04/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 67 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-56 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 67 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-66 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 67 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-71 về 19 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 03/12/2017 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

- Từ 03/12/2017 đến nay, bộ số 54 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/12

- Từ 03/12/2017 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 17-71 về 3 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

Thống kê bạc nhớ ngày 03/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-74 về 28 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-78 về 28 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-66 về 28 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 02/12/2017 đến nay, bộ số 85 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 30/11

- Từ 02/12/2017 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 0 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 0 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

- Từ 02/12/2017 đến nay, bộ số 66 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-30 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/12

Thống kê bạc nhớ ngày 02/12/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-59 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/12

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-77 về 26 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/11

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-93 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 01/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 01/12/2017 đến nay, bộ số 00 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/11

- Từ 01/12/2017 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 28/11

- Từ 01/12/2017 đến nay, bộ số 00 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 30/11