Thống kê bạc nhớ ngày 22/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-29 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-35 về 32 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 20/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 45 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-94 về 32 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 19/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 21/07/2018 đến nay, bộ số 73 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 20/07

– Từ 21/07/2018 đến nay, bộ số 73 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/07

– Từ 21/07/2018 đến nay, bộ số 45 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 20/07

Thống kê bạc nhớ ngày 21/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-85 về 31 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 20/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-99 về 31 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 20/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 05 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-39 về 31 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 19/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 20/07/2018 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-61 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 20/07

– Từ 20/07/2018 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 8 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 20/07

– Từ 20/07/2018 đến nay, bộ số 99 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-32 về 8 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 20/07

Thống kê bạc nhớ ngày 20/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-90 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 19/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-78 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 19/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-78 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 10 lần. Lần cuối về là ngày 18/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 19/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-38 về 26 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-33 về 26 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-85 về 26 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 17/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 18/07/2018 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-52 về 5 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

– Từ 18/07/2018 đến nay, bộ số 09 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 8 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 18/07

– Từ 18/07/2018 đến nay, bộ số 48 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

Thống kê bạc nhớ ngày 18/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 09 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-38 về 33 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 17/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 09 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-51 về 33 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 17/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 17/07/2018 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-55 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 17/07

– Từ 17/07/2018 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

– Từ 17/07/2018 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 2 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

Thống kê bạc nhớ ngày 17/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 55 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-38 về 27 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 16/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 55 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 30-38 về 27 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 55 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-32 về 27 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 16/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 16/07/2018 đến nay, bộ số 98 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

– Từ 16/07/2018 đến nay, bộ số 98 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 16/07

– Từ 16/07/2018 đến nay, bộ số 98 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-74 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

Thống kê bạc nhớ ngày 16/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-96 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-84 về 25 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 14/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 07 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-68 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 14/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 15/07/2018 đến nay, bộ số 23 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 14/07

– Từ 15/07/2018 đến nay, bộ số 51 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 8 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

– Từ 15/07/2018 đến nay, bộ số 23 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 13-31 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 15/07

Thống kê bạc nhớ ngày 15/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-60 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-25 về 20 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 12 lần. Lần cuối về là ngày 14/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 02 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-57 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 14/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 14/07/2018 đến nay, bộ số 26 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-92 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

– Từ 14/07/2018 đến nay, bộ số 25 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

– Từ 14/07/2018 đến nay, bộ số 25 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

Thống kê bạc nhớ ngày 14/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 – 71 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.4 – 45 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-87 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.5 – 94 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 11 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 13/07/2018 đến nay, bộ số 42 về nháy tất cả 46 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-37 về 46 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 14 lần. Lần cuối về là ngày 13/07

Thống kê bạc nhớ ngày 13/07/2019

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.1 – 78 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-61 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 13 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 5.4 – 36 về tất cả 23 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 59-95 về 23 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 2.2 – 43 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-75 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan