Thống kê bạc nhớ ngày 22/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 56 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-66 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 21/08/2017 đến nay, bộ số 70 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-99 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

- Từ 21/08/2017 đến nay, bộ số 70 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-65 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

- Từ 21/08/2017 đến nay, bộ số 70 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 21/08

Thống kê bạc nhớ ngày 21/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-53 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-62 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-54 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 20/08/2017 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 20/08

- Từ 20/08/2017 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-91 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

- Từ 20/08/2017 đến nay, bộ số 59 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-84 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

Thống kê bạc nhớ ngày 20/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-45 về 21 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 51-62 về 21 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-33 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 19/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 19/08/2017 đến nay, bộ số 91 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 19/08/2017 đến nay, bộ số 19 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 19/08/2017 đến nay, bộ số 65 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 5 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

Thống kê bạc nhớ ngày 19/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-25 về 26 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-93 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-60 về 26 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 18/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 18/08/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 7 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 18/08/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 7 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 18/08/2017 đến nay, bộ số 71 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 7 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 18/08

Thống kê bạc nhớ ngày 18/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 27 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 64-74 về 21 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 27 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-62 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 27 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-76 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 16/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 17/08/2017 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 17/08/2017 đến nay, bộ số 62 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

- Từ 17/08/2017 đến nay, bộ số 25 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 17/08

Thống kê bạc nhớ ngày 17/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-92 về 26 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-95 về 26 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 87 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 92-95 về 26 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/08/2017 đến nay, bộ số 20 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/08

- Từ 16/08/2017 đến nay, bộ số 20 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-20 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 16/08

- Từ 16/08/2017 đến nay, bộ số 20 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 14/08

Thống kê bạc nhớ ngày 16/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 62 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-95 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 13/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 62 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 81-85 về 20 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 62 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 72-76 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 16/08/2017 đến nay, bộ số 92 về nháy tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 10 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 14/08

- Từ 16/08/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 69-96 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 13/08

- Từ 16/08/2017 đến nay, bộ số 49 về nháy tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 46-64 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 15/08

Thống kê bạc nhớ ngày 12/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 60 về tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-81 về 31 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

Thống kê bạc nhớ ngày 11/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-93 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/08/2017 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-53 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/08

- Từ 11/08/2017 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-86 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/08

- Từ 11/08/2017 đến nay, bộ số 86 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/08

Thống kê bạc nhớ ngày 09/08/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-93 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 07/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-81 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 29 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 47-93 về 25 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 08/08/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-41 về 4 lần, trong đó: 0 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/08

- Từ 08/08/2017 đến nay, bộ số 74 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/08

- Từ 08/08/2017 đến nay, bộ số 04 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 07/08