Thống kê bạc nhớ ngày 04/12

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  

- Từ 03/12/2011 đến nay, giải 2.2 – 17 về tất cả 8 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 27-72 về 8 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 01/12 

+ Cặp 33-88 về 8 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/12 

- Từ 03/12/2011 đến nay, giải 3.4 – 28 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 38-83 về 13 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 03/12

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 03/12/2013 đến nay, 38 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 18-81 về 9 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/12

- Từ 03/12/2013 đến nay, 06 về nháy tất cả 9 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 05-50 về 9 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/12