Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 29/08/2017 -> 31/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/08: 27,74 20 điểm/cặp
Ngày 30/08: 27,74 60 điểm/cặp
Ngày 31/08: 27,74 200 điểm/cặp