Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 26/09/2017 -> 28/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/09: 61,87 20 điểm/cặp
Ngày 27/09: 61,87 60 điểm/cặp
Ngày 28/09: 61,87 (Ăn 87) 200 điểm/cặp