Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 22/08/2017 -> 24/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/08: 0,4 20 điểm/cặp
Ngày 23/08: 0,4 60 điểm/cặp
Ngày 24/08: 0,4 (Ăn 04) 200 điểm/cặp