Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 19/08/2017 -> 21/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/08: 19,29 20 điểm/cặp
Ngày 20/08: 19,29 60 điểm/cặp
Ngày 21/08: 19,29 200 điểm/cặp