Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/04/2018 -> 18/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 16/04: 63,80 20 điểm/cặp
Ngày 17/04: 63,80 60 điểm/cặp
Ngày 18/04: 63,80 200 điểm/cặp