Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 13/04/2018 -> 15/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/04: 18,81 20 điểm/cặp
Ngày 14/04: 18,81 60 điểm/cặp
Ngày 15/04: 18,81 200 điểm/cặp