Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 12/03/2018 -> 14/03

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/03: 37,42 20 điểm/cặp
Ngày 13/03: 37,42 60 điểm/cặp
Ngày 14/03: 37,42 200 điểm/cặp