Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 10/09/2017 -> 12/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/09: 01,29 20 điểm/cặp
Ngày 11/09: 01,29 60 điểm/cặp
Ngày 12/09: 01,29 200 điểm/cặp