Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 07/08/2017 -> 09/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/08: 16,93 20 điểm/cặp
Ngày 08/08: 16,93 (Ăn 93,93) 60 điểm/cặp