Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 05/08/2017 -> 07/08

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/08: 12,60 20 điểm/cặp
Ngày 06/08: 12,60 (Ăn 60) 60 điểm/cặp