Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 05/04/2018 -> 07/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/04: 24,59 20 điểm/cặp
Ngày 06/04: 24,59 60 điểm/cặp
Ngày 07/04: 24,59 200 điểm/cặp