Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 02/09/2017 -> 04/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/09: 01,23 20 điểm/cặp
Ngày 03/09: 01,23 60 điểm/cặp
Ngày 04/09: 01,23 200 điểm/cặp