Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 28/08/2018 -> 30/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/08: 35,44 20 điểm/cặp
Ngày 29/08: 35,44 60 điểm/cặp
Ngày 30/08: 35,44 (Ăn 44) 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 24/08/2018 -> 26/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/08: 10,92 20 điểm/cặp
Ngày 25/08: 10,92 60 điểm/cặp
Ngày 26/08: 10,92 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 21/08/2018 -> 23/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/08: 04,54 20 điểm/cặp
Ngày 22/08: 04,54 60 điểm/cặp
Ngày 23/08: 04,54 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 18/08/2018 -> 20/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/08: 64,74 20 điểm/cặp
Ngày 19/08: 64,74 60 điểm/cặp
Ngày 20/08: 64,74 (Ăn 64) 200 điểm/cặp