Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/10/2018 -> 19/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/10: 47,74 20 điểm/cặp
Ngày 18/10: 47,74 60 điểm/cặp
Ngày 19/10: 47,74 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 03/10/2018 -> 05/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/10: 04,40 20 điểm/cặp
Ngày 04/10: 04,40 60 điểm/cặp
Ngày 05/10: 04,40 200 điểm/cặp

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 30/09/2018 -> 02/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/09: 1,10 20 điểm/cặp
Ngày 01/10: 1,10 60 điểm/cặp
Ngày 02/10: 1,10 (Ăn 10) 200 điểm/cặp