Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 22/01/2017 đến 26/01

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 22/01 25,000đ (Ăn 11)
1 11  12  15  16  19  10  13  14  
2 26  27  28  29  
3
4
5 52  55  58  59  50  53  54  
6 61  67  68  69  63  64  
7
8
9