Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 12/08/2018 đến 16/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  04  05  07  09  02  06  08   12/08 25,000đ
1 13/08 50,000đ
2 14/08 100,000đ
3 34  35  39  32   15/08 200,000đ
4 44  47  46  
5 50  53  55  59  51  52  58  
6
7 73  74  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 07/08/2018 đến 11/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  05  06  07  09  02  08   07/08 25,000đ
1 08/08 50,000đ
2 09/08 100,000đ
3 10/08 200,000đ (Ăn 60)
4 44  46  47  
5 50  55  59  51  52  53  58  
6 60  66  61  62  63  
7 74  75  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 02/08/2018 đến 06/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 04  05  06  08  02  07  09   02/08 25,000đ
1 10  11  16  18  12  13  19   03/08 50,000đ
2 04/08 100,000đ
3 05/08 200,000đ
4 44  46  47   06/08 400,000đ
5 50  51  55  58  52  53  59  
6 60  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 28/07/2018 đến 01/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  06  08  09  04  05  07   28/07 25,000đ
1 10  11  12  16  18  19  13   29/07 50,000đ
2 20  21  22  26  28  29  24  25  27   30/07 100,000đ
3 31/07 200,000đ
4 01/08 400,000đ (Ăn 28)
5
6 60  61  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 24/07/2018 đến 28/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  05  07  04  06  09   24/07 25,000đ
1 10  11  12  13  16  18  19   25/07 50,000đ
2 20  21  22  25  27  24  26  28  29   26/07 100,000đ
3 31  32  35   27/07 200,000đ (Ăn 31)
4
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/07/2018 đến 23/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05  09  02  04  06  07   19/07 25,000đ
1 10  13  18  19  12  16   20/07 50,000đ
2 21/07 100,000đ
3 31  35  39  32  34   22/07 200,000đ
4 23/07 400,000đ
5 50  51  53  55  58  59  52  56  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 17/07/2018 đến 21/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 17/07 25,000đ
1 13  16  18  19  10  12   18/07 50,000đ (Ăn 69)
2
3 31  35  39  32  34  
4
5 51  53  55  56  58  59  50  52  
6 61  66  68  69  60  62  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/07/2018 đến 18/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 14/07 25,000đ
1 12  13  18  19  10   15/07 50,000đ
2 21  22  24  27  28  29  20  26  25   16/07 100,000đ (Ăn 71)
3 31  32  34  39  35  
4 41  47  46  
5
6
7 71  74  77  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/07/2018 đến 15/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01  02  07  04  05  06  09   11/07 25,000đ
1 10  12  13  18  19   12/07 50,000đ
2 20  21  22  27  28  24  25  26  29   13/07 100,000đ (Ăn 1)
3 31  32  34  35  
4
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 07/07/2018 đến 11/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  05  06  07  01  09   07/07 25,000đ
1 08/07 50,000đ
2 20  22  24  25  26  27  28  21  29   09/07 100,000đ
3 10/07 200,000đ (Ăn 57)
4 46  47  41  
5 50  52  55  56  57  58  51  
6
7
8
9