Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/06/2018 đến 13/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05  06  09  03  07   09/06 25,000đ
1 12  15  19  13  17   10/06 50,000đ (Ăn 3)
2 20  21  24  25  26  29  27  28  
3
4 41  42  49  43  48  
5 51  55  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 04/06/2018 đến 08/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 04/06 25,000đ
1 12  13  19  15  17   05/06 50,000đ
2 21  24  26  29  20  25  27  28   06/06 100,000đ
3 31  32  33  34  39  35  37   07/06 200,000đ
4 41  42  43  49  48   08/06 400,000đ
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 02/06/2018 đến 06/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  05  06  07   02/06 25,000đ
1 12  13  15  17  19   03/06 50,000đ (Ăn 0)
2 20  21  24  28  25  26  27  29  
3 31  32  33  34  35  37  39  
4
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 01/06/2018 đến 05/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  07  03  05  06   01/06 25,000đ (Ăn 72)
1 17  13  15  19  
2 20  21  24  27  28  25  26  29  
3
4 41  42  48  43  49  
5
6
7 71  72  74  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/05/2018 đến 03/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 30/05 25,000đ
1 15  13  17  19   31/05 50,000đ (Ăn 54)
2 21  24  25  26  28  20  27  29  
3
4 41  42  48  43  49  
5 51  54  55  58  53  57  59  
6 62  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 22/05/2018 đến 26/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03  05  06  08  07   22/05 25,000đ
1 23/05 50,000đ
2 20  25  26  28  29  21  27  24  
3 32  33  35  31  37  34  
4
5 53  55  58  59  51  57  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 17/05/2018 đến 21/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05  06  08  03  07   17/05 25,000đ
1 18/05 50,000đ
2 20  25  26  28  29  21  24  27   19/05 100,000đ
3 20/05 200,000đ
4 21/05 400,000đ
5 55  58  59  51  53  54  57  
6 62  
7
8 89  83  84  87  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 12/05/2018 đến 16/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 12/05 25,000đ
1 13/05 50,000đ
2 24  25  28  29  20  21  26  27   14/05 100,000đ
3 32  33  34  35  31  37   15/05 200,000đ
4 42  43  44  48  40  41   16/05 400,000đ
5 53  55  58  59  51  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/05/2018 đến 15/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03  04  05  08  06   11/05 25,000đ (Ăn 4)
1
2 20  24  25  28  29  21  27  26  
3 32  33  34  35  31  37  
4 40  42  43  44  48  41  
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/05/2018 đến 13/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 04  05  03  06  08   09/05 25,000đ
1 10  11  15  19  17   10/05 50,000đ (Ăn 10)
2 20  21  24  25  26  27  28  
3
4 40  41  42  44  43  48  
5 51  55  
6
7
8
9