Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 16/04/2018 đến 20/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 16/04 25,000đ
1 17/04 50,000đ (Ăn 64)
2 22  24  26  20  21  25  27  
3 32  33  34  31  35  37  
4 42  43  48  40  41  47  
5
6 62  64  69  61  
7
8 84  81  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/04/2018 đến 18/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 14/04 25,000đ
1 15/04 50,000đ (Ăn 52)
2 22  24  27  20  21  26  
3 32  33  34  35  37  31  
4 42  43  47  40  41  48  
5 52  53  55  50  51  56  58  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 13/04/2018 đến 17/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03  04  05  01  02  06   13/04 25,000đ (Ăn 1)
1
2
3 33  34  35  37  31  32  
4 40  43  47  41  42  48  
5 50  53  55  51  52  56  58  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 12/04/2018 đến 16/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01  03  04  05  02  06   12/04 25,000đ (Ăn 18)
1 11  14  15  17  19  18  
2
3 31  33  34  35  37  32  
4 40  41  43  47  42  48  
5 50  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 07/04/2018 đến 11/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 07/04 25,000đ
1 11  15  17  14  18  19   08/04 50,000đ
2 21  22  26  27  20  24   09/04 100,000đ
3 31  32  33  35  37  34   10/04 200,000đ
4 11/04 400,000đ
5 51  52  53  55  56  50  58  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 05/04/2018 đến 09/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  03  05  06  09  04   05/04 25,000đ
1 06/04 50,000đ
2 20  22  26  21  24  27   07/04 100,000đ (Ăn 9)
3 32  33  35  31  34  37  
4
5 50  52  53  55  56  58  
6 62  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 04/04/2018 đến 08/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  05  06  09  03  04   04/04 25,000đ (Ăn 82)
1
2 20  22  26  21  24  27  
3
4
5 50  52  55  56  58  53  
6 62  69  61  63  64  
7
8 82  84  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 03/04/2018 đến 07/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 03/04 25,000đ (Ăn 46)
1
2 22  24  26  20  21  27  
3
4 42  46  40  41  
5 52  55  56  58  50  53  
6 62  64  69  61  63  
7
8 82  84  87  
9 92  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 31/03/2018 đến 04/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 31/03 25,000đ
1 11  12  14  15  17  19  18   01/04 50,000đ
2 21  22  24  27  20  26   02/04 100,000đ (Ăn 12)
3 31  32  33  34  35  37  
4 41  42  40  46  
5 52  53  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 29/03/2018 đến 02/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  04  05  02  06  09   29/03 25,000đ
1 11  14  15  17  12  18  19   30/03 50,000đ (Ăn 0)
2
3 31  33  34  35  37  32  
4 40  41  42  46  
5 50  
6
7
8
9