Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 22/04 – 26/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 22/04/2015 -> 26/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 22/04/2015 25,000đ (Ăn 60)
1 10   14   18
2
3
4 40   41   42   43   44   46   49
5
6 60   61   63   69
7 70   74   76   77   78   79
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 21/04 – 25/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 21/04/2015 -> 25/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08 21/04/2015 25,000đ (Ăn 68)
1 10   14   18
2
3
4 40   41   42   43   44   46   49
5
6 60   61   63   68   69
7 70   74   76   77   78   79
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 19/04 – 23/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 15/04/2015 -> 19/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08 15/04/2015  25,000đ
1 10   14   18  16/04/2015  50,000đ (Ăn 66)
2
3
4  40   41   42   43   44   46   49
5
6 60   61   66   68   69
7  70   74   76   77   78   79
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 15/04 – 19/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 15/04/2015 -> 19/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 15/04/2015  25,000đ
1 10   14   16  16/04/2015  50,000đ
2 20   21   22   23   26   28  17/04/2015  100,000đ
3 31   36  18/04/2015  200,000đ (Ăn 16)
4
5
6 60   61   66   68   69
7
8
9 90   92   94   98

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 13/04 – 17/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 13/04/2015 -> 17/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05 13/04/2015 25,000đ
1 10   14   16  14/04/2015 50,000đ (Ăn 64)
2 20   21   22   23   26   28
3
4
5 58
6 60   61   64   66   68   69
7 70   73   74   76   77   78   79
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 11/04 – 15/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 11/04/2015 -> 15/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   07   08 11/04/2015 25,000đ
1 11   15   18 12/04/2015 50.000đ (Ăn 96)
2 28   29
3 31  32
4 44  48  49
5 52  54   57  59
6 60
7 71   75   77
8 88   89
9 95   96

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 07/04 – 11/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 07/04/2015 -> 11/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 07/04/2015 50,000đ
1 10   14   15   16 08/04/2015 100.000đ
2 20   21   26   28 09/04/2015 200.000đ
3 10/04/2015 400.000đ (Ăn 15)
4
5
6 60   61   64   66   68   69
7
8 80   82   84
9 90   92   94   96   98

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 02/04 – 06/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 02/04/2015 -> 06/04/2015 theo tỉ 1:2 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 02/04/2015 25,000đ
1 10   14   15   16 03/04/2015 50.000đ
2 20   21   22   23   25   28 04/04/2015 100.000đ
3 30   31 05/04/2015 200.000đ
4 06/04/2015 400.000đ (Trượt)
5 52   58
6
7 70   73   74   75   76   77   78   79
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 01/04 – 05/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 01/04/2015 -> 05/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00   02   08   09 01/04/2015 25,000đ (Ăn 00)
1 10   14   15   16
2 20
3
4 40   41   42   43   44   46
5 52   58
6
7 70   73   74   75   76   77   78   79
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 27/03 – 31/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 27/03/2015 -> 31/03/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 27/03/2015 25,000đ
1 10   14   15   16 28/03/2015 50,000đ
2 20   21   22   23   28 29/03/2015 100,000đ
3 30   31   32   34 30/03/2015 200,000đ
4 40   41   42   43   44   46 31/03/2015 400,000đ (Trượt)
5
6
7
8 80   82   86
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2