Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 28/08 – 01/09

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 28/08/2015 -> 01/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 28/08/2015 25,000đ
1 29/08/2015  50,000đ
2 23   24   25   26   27   28   29 30/08/2015  100,000đ
3 32   33   34   35   37   38   39 31/08/2015  200,000đ
4 41   42   44   45   47   48  01/09/2015  400,000đ
5
6 60   63   64   66   69
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 21/08 – 25/08

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 21/08/2015 -> 25/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   04   06   07 21/08/2015 25,000đ
1 22/08/2015  50,000đ
2 23/08/2015  100,000đ
3 24/08/2015  200,000đ
4 41   42   44   45   47   48 25/08/2015  800,000đ
5 51   52   53   55   57   58
6 60   61   63   64   66   67   68   69
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 16/08 – 20/08

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 16/08/2015 -> 20/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 16/08/2015 25,000đ
1 10   11   12   13   15   16   17   18 17/08/2015  50,000đ
2 18/08/2015  100,000đ
3 19/08/2015  200,000đ (Ăn 18)
4 41   42   44   45   47   48
5 51   52   53   55   57   58
6 61   64   66   68   69
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 13/08 – 17/08

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 13/08/2015 -> 17/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 13/08/2015 25,000đ
1 10   11   12   13   15   16   17   18 14/08/2015 50,000đ
2 21   23   24   25   26   27   28   29 15/08/2015  100,000đ (Ăn 21)
3
4 41   42   44   45   47
5 51   52   55   58
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 07/08 – 11/08

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 07/08/2015 -> 11/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 07/08/2015 25,000đ
1 10   11   12   13   15   16   17   18 08/08/2015  50,000đ
2 21   23   24   25   26   28 09/08/2015  100,000đ
3 10/08/2015  200,000đ
4 41   42   44   45   47 11/08/2015  800,000đ
5
6 60   61   64   68   69
7
8 86
9