Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 29/05 – 02/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 29/05/2015 -> 02/06/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   03   05   08   09 29/05/2015 25,000đ (Ăn 18)
1 11   14   17   18   19
2 21   22   24
3
4 40   41   42   45   49
5 50   53   54   57   58   59
6
7
8
9

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 28/05 – 01/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 28/05/2015 -> 01/06/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   03   05   08   09 28/05/2015 25,000đ (Ăn 61)
1 11   14   17   18
2 21   22   24
3
4 40   41   42   45   49
5 50   53   54   57   58   59
6 61
7
8
9

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 23/05 – 27/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 23/05/2015 -> 27/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   03   05   08   09 23/05/2015 25,000đ
1 11   14   17   18 24/05/2015  50,000đ
2 21   22   23   27   28 25/05/2015  100,000đ
3 30   32   33   34   35   36   37   38   39 26/05/2015  200,000đ
4 27/05/2015  400,000đ
5
6 61
7
8
9

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 21/05 – 25/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 21/05/2015 -> 25/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   05   08   09 21/05/2015 25,000đ
1 11   14   17   18 22/05/2015  50,000đ (Ăn 26)
2 21   22   23   26   28
3 30   32   33   34   36
4 40   41   42   46   49
5
6 61
7
8
9

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 19/05 – 23/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 19/05/2015 -> 23/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   05   08   09 19/05/2015 25,000đ
1 11   14   17   18 20/05/2015 50,000đ (Ăn 63)
2 21   22   23   26
3
4 40   41   42   46   49
5
6 61   63
7
8
9 90   92   94   97   98

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 18/05 – 22/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 18/05/2015 -> 22/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   05   06   08   09 18/05/2015 25,000đ (Ăn 06)
1 11   14   17   18
2 21   22   26
3
4 40   41   42   46   49
5
6 61   63
7
8
9 90   92   94   97   98

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 15/05 – 19/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 15/05/2015 -> 19/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   06   09 15/05/2015 25,000đ
1 11   14   17   18 16/05/2015  50,000đ
2 21   22   23   26   28  17/05/2015  100,000đ (Ăn 62)
3
4
5
6 61   62   63
7 70   74   77   79
8
9 90   92   94   97   98

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 13/05 – 17/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 13/05/2015 -> 17/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 13/05/2015 25,000đ
1 11   17 14/05/2015  50,000đ (Ăn 95)
2 21   22   23   26   28
3
4
5
6 61   62   63
7 70   74   77   79
8
9 90   92   94   95   97   98

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 08/05 – 12/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 08/05/2015 -> 12/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08   09 08/05/2015  25,000đ
1 11   14   18 09/05/2015  50,000đ
2 21   22   23   26   28 10/05/2015  100,000đ
3 32   37   38 11/05/2015  200,000đ
4 12/05/2015  400,000đ
5
6
7 70   74   77   79
8 80   82   84   85   88
9

– Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 06/05 – 10/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 06/05/2015 -> 10/05/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   05   06   08 05/05/2015 25,000đ
1 10   11   14   18 06/05/2015  50,000đ (Ăn 10)
2
3 30   32   34   35   36   37   38   39
4 40   41   42   43   46   49
5
6
7
8 80   82   84
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2