Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 12/07 – 16/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 12/07/2015 -> 16/07/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 12/07/2015 25,000đ
1 11   12   13   14   15   16   17 13/07/2015  50,000đ
2 21   23   24   25   28 14/07/2015  100,000đ
3 30   33   34   35   38 15/07/2015  200,000đ (Ăn 14)
4
5
6
7
8 80   83   85   86   88   89
9 90   98

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 10/07 – 14/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

v

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 10/07/2015 -> 14/07/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   04   05   07   08   09 10/07/2015 25,000đ
1 11   12   13   14   15   16   17 11/07/2015  50,000đ (Ăn 09)
2 21   23   24   25   28
3 30   33   34   35   38
4
5 50   51
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 05/07 – 09/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 05/07/2015 -> 09/07/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05/07/2015 25,000đ
1 11   12   13   14   15   16   17 06/07/2015  50,000đ
2 21   23   24   25   28 07/07/2015  100,000đ
3 30   33   34   35   38 08/07/2015  200,000đ
4 41   42   45   47  09/07/2015  400,000đ
5
6
7 71   72   73   74
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 30/06 – 04/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 30/06/2015 -> 04/07/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 30/06/2015 25,000đ
1 01/07/2015  50,000đ
2 21   23   24   25   28 02/07/2015  100,000đ
3 30   33   34   35   38 03/07/2015  200,000đ
4 04/07/2015  400,000đ (Ăn 54)
5 50   51   52   53   54   57   58   59
6
7 71   72   73   74   76   77   79
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 26/06 – 30/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 26/06/2015 -> 30/06/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   03   04   05   08   09 26/06/2015 25,000đ
1 27/06/2015  50,000đ
2 28/06/2015  100,000đ
3 30   33   34   35   38  29/06/2015  200,000đ (Ăn 49)
4 41   42   45   49
5 50   51   52   53   54   57   58   59
6
7
8 80   85
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 25/06 – 29/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 25/06/2015 -> 29/06/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   03   04   05   08   09 25/06/2015 25,000đ (Ăn 19)
1 11   12   13   14   16   17   19
2
3
4 41   42   45   49
5 50   51   52   53   54   57   58   59
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 21/06 – 25/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 21/06/2015 -> 25/06/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   03   04   05   08   09 21/06/2015 25,000đ
1 11   12   13   14   16   17   19 22/06/2015  50,000đ
2 23/06/2015  100,000đ
3  24/06/2015  200,000đ (Ăn 70)
4 41   42   45   49
5 50   52   53   54   57   58   59
6
7 70
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 16/06 – 20/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 16/06/2015 -> 20/06/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   03   04   05   08   09 16/06/2015 25,000đ
1 11   12   13   14   17   19  17/06/2015  50,000đ
2  18/06/2015  100,000đ
3  19/06/2015  200,000đ
4  20/06/2015  400,000đ
5 50   52   53   54   57   58   59
6
7 70   73   74   77   79
8
9 90

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 11/06 – 15/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 11/06/2015 -> 15/06/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 11/06/2015 25,000đ
1 11   12   14   17   19 12/06/2015  50,000đ
2 13/06/2015 100,000đ
3 30   33   34   35   36   38 14/06/2015  200,000đ
4 41   42   45   49  15/06/2015  800,000đ
5 50   52   53   54   57   58   59
6 65   67
7 74
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 10/06 – 14/06

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 10/06/2015 -> 14/06/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   03   04   05   08   09 10/06/2015 25,000đ (Ăn 02)
1 11   14   17   19
2
3 30   33   34   35   36   38
4 41   42   45   49
5 50   53   54   57
6
7
8
9