Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 22/09 – 26/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 22/09/2015 -> 26/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 22/09/2015 25,000đ (Ăn 20)
1
2 20   23   24   25   26   27   28   29
3
4 40   41   44   45   46   47   48
5 51   52   54   55   56   57
6 62   64   65   66
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 18/09 – 22/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 18/09/2015 -> 22/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00   02   04   06   07 18/09/2015 25,000đ
1 19/09/2015 50,000đ
2 23   24   25   26   27   28   29 20/09/2015 100,000đ
3 21/09/2015 200,000đ (Ăn 04)
4
5
6 60   61   62   63   64   65   66   67   68
7 72   77   78
8 86
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 14/09 – 18/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 14/09/2015 -> 18/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 14/09/2015 25,000đ
1 10   11   15   16   17 15/09/2015 50,000đ
2 23   24   25   26   27   28   29 16/09/2015 100,000đ
3 32   33   34   35   37   38   39 17/09/2015 200,000đ (Ăn 34)
4
5
6 60   61   62   63   66   68
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 12/09 – 16/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 12/09/2015 -> 16/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 12/09/2015 25,000đ
1 10   11   15   16   17 13/09/2015 50,000đ (Ăn 53)
2 23   24   25   26   27   28   29
3 32   33   34   35   37   38   39
4
5 51   52   53   54   55   57
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 07/09 – 11/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 07/09/2015 -> 11/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 07/09/2015 25,000đ
1 10   11   15   16   17 08/09/2015 50,000đ
2 23   24   25   26   27   28   29 09/09/2015 100,000đ
3 32   33   34   35   37   38   39 10/09/2015 200,000đ
4 41   42   44   45   46   47 11/09/2015 400,000đ
5
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 02/09 – 06/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 02/09/2015 -> 06/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02/09/2015 25,000đ
1 10   11   15   16   17 03/09/2015  50,000đ
2 23   24   25   26   27   28   29 04/09/2015  100,000đ
3 32   33   34   35   37   38   39 05/09/2015  200,000đ
4 06/09/2015  400,000đ
5
6
7
8 81   83   85   86   87
9 91

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 28/08 – 01/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 28/08/2015 -> 01/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 28/08/2015 25,000đ
1 29/08/2015  50,000đ
2 23   24   25   26   27   28   29 30/08/2015  100,000đ
3 32   33   34   35   37   38   39 31/08/2015  200,000đ
4 41   42   44   45   47   48  01/09/2015  400,000đ
5
6 60   63   64   66   69
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 27/08 – 31/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 27/08/2015 -> 31/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 27/08/2015 25,000đ (Ăn 58)
1
2 23   24   25   26   27   28   29
3 32   33   34   35   37   38   39
4
5 51   52   53   55   57   58
6 60   61   63   66   69
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 26/08 – 30/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 26/08/2015 -> 30/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   04   06   07 26/08/2015 25,000đ (Ăn 01)
1
2 23   24   25   26   27   28   29
3 32   33   34   35   37   38   39
4
5 51   52   53   55   57   58
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 21/08 – 25/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 21/08/2015 -> 25/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   04   06   07 21/08/2015 25,000đ
1 22/08/2015  50,000đ
2 23/08/2015  100,000đ
3 24/08/2015  200,000đ
4 41   42   44   45   47   48 25/08/2015  800,000đ
5 51   52   53   55   57   58
6 60   61   63   64   66   67   68   69
7
8
9