Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 01/04 – 05/04

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 01/04/2015 -> 05/04/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00   02   08   09 01/04/2015 25,000đ (Ăn 00)
1 10   14   15   16
2 20
3
4 40   41   42   43   44   46
5 52   58
6
7 70   73   74   75   76   77   78   79
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 27/03 – 31/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 27/03/2015 -> 31/03/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 27/03/2015 25,000đ
1 10   14   15   16 28/03/2015 50,000đ
2 20   21   22   23   28 29/03/2015 100,000đ
3 30   31   32   34 30/03/2015 200,000đ
4 40   41   42   43   44   46 31/03/2015 400,000đ (Trượt)
5
6
7
8 80   82   86
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 25/03 – 29/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 25/03/2015 -> 29/03/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 25/03/2015 25,000đ
1 10   14   15   16 26/03/2015 50,000đ (Ăn 24)
2 20   21   22   23   24   28
3 30
4
5
6
7 70   73   74   75   76   77   78   79
8 80   82   86
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 22/03 – 26/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 22/03/2015 -> 26/03/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 22/03/2015 25,000đ
1 10   15 23/03/2015 50,000đ
2 24/03/2015 100,000đ (Ăn 81)
3 30   32   34   35   37   39
4
5 52   57
6
7 70   73   74   75   76   77   78   79
8 80   81   82   86
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 18/03 – 22/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 18/03/2015 -> 22/03/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 18/03/2015 25,000đ
1 10   14   15   16 19/03/2015 50,000đ
2 20   21   22   23   24   28 20/03/2015 100,000đ
3 30   32   34   35   37 21/03/2015 200,000đ (Ăn 87)
4
5 52   57
6
7
8 80   81   82   86   87
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 15/03 – 19/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 15/03/2015 -> 19/03/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02   08   09 15/03/2015 25,000đ
1 10   14   15   16 16/03/2015 50,000đ
2 20   21   22   23   24   28 17/03/2015 100,000đ (Ăn 51)
3 30   32   34   35   37   39
4 40   41   42
5 51   52   57
6
7
8
9

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 14/03 – 18/03

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 14/03/2015 -> 18/03/2015 như sau:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   08   09 14/03/2015 25,000đ (Ăn 01)
1 10   14   15   16
2 20   21   22   23   24   28
3 30   32   35   39
4
5 51   52   57
6
7
8
9 92   94   96   98

- Chú ý: Với dàn 25 số nuôi trong 5 ngày, bạn nên vào tiền theo tỉ lệ gấp thếp 1:2