Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 02/11/2015 đến 06/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  05  09   02/11 25,000đ
1 03/11 50,000đ
2 22  25  26  29  21  23  24  27   04/11 100,000đ
3 05/11 200,000đ (Ăn 24)
4
5 50  52  58  51  54  57  
6 60  62  65  66  68  63  64  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 31/10/2015 đến 04/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  05  09  02   31/10 25,000đ
1 01/11 50,000đ (Ăn 76)
2
3
4
5 50  57  58  51  52  54  
6 60  65  66  67  68  62  63  64  
7 75  76  77  78  79  74  
8 86  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/10/2015 đến 03/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  05  02  09   30/10 25,000đ (Ăn 38)
1
2
3 36  37  38  
4
5 50  57  58  51  52  54  
6 60  63  65  66  67  68  62  64  
7 75  76  77  78  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 29/10/2015 đến 02/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  05  02  09   29/10 25,000đ (Ăn 15)
1 10  11  15  18  19  
2
3 38  37  
4
5 50  51  58  52  54  57  
6 60  63  65  66  68  62  64  67  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 28/10/2015 đến 01/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  05  02  09   28/10 25,000đ (Ăn 46)
1 10  11  15  18  19  
2
3 38  37  
4 40  41  44  46  48  49  
5 50  51  54  58  52  57  
6 60  63  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 26/10/2015 đến 30/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  05  09   26/10 25,000đ
1 10  11  18  15  19   27/10 50,000đ (Ăn 28)
2 21  23  24  28  25  26  27  29  
3 38  37  
4 40  41  44  48  46  49  
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 24/10/2015 đến 28/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  09  05   24/10 25,000đ
1 10  11  18  15   25/10 50,000đ (Ăn 70)
2 21  27  28  29  23  24  25  26  
3
4
5
6
7 70  77  78  79  74  75  76  
8 82  88  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 22/10/2015 đến 26/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  05  09   22/10 25,000đ
1 10  11  15  18   23/10 50,000đ (Ăn 59)
2 21  25  26  28  29  23  27  24  
3
4
5 50  51  52  59  57  54  
6 60  62  65  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 20/10/2015 đến 24/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  05  09   20/10 25,000đ
1 21/10 50,000đ (Ăn 30)
2 23  25  26  28  29  24  27  21  
3 30  38  37  
4
5 50  52  59  54  57  51  
6 60  62  63  65  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 18/10/2015 đến 22/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  09  05 18/10 25,000đ
1 19/10 50,000đ (Ăn 45)
2 23  24  26  27  29  25  28  21
3 30  37  38
4 40  44  46  45  48  41
5
6 60  62  63  64
7
8
9