Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 12/09 – 16/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 12/09/2015 -> 16/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 12/09/2015 25,000đ
1 10   11   15   16   17 13/09/2015 50,000đ (Ăn 53)
2 23   24   25   26   27   28   29
3 32   33   34   35   37   38   39
4
5 51   52   53   54   55   57
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 07/09 – 11/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 07/09/2015 -> 11/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 07/09/2015 25,000đ
1 10   11   15   16   17 08/09/2015 50,000đ
2 23   24   25   26   27   28   29 09/09/2015 100,000đ
3 32   33   34   35   37   38   39 10/09/2015 200,000đ
4 41   42   44   45   46   47 11/09/2015 400,000đ
5
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 02/09 – 06/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 02/09/2015 -> 06/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02/09/2015 25,000đ
1 10   11   15   16   17 03/09/2015  50,000đ
2 23   24   25   26   27   28   29 04/09/2015  100,000đ
3 32   33   34   35   37   38   39 05/09/2015  200,000đ
4 06/09/2015  400,000đ
5
6
7
8 81   83   85   86   87
9 91

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 28/08 – 01/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 28/08/2015 -> 01/09/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 28/08/2015 25,000đ
1 29/08/2015  50,000đ
2 23   24   25   26   27   28   29 30/08/2015  100,000đ
3 32   33   34   35   37   38   39 31/08/2015  200,000đ
4 41   42   44   45   47   48  01/09/2015  400,000đ
5
6 60   63   64   66   69
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 27/08 – 31/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 27/08/2015 -> 31/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 27/08/2015 25,000đ (Ăn 58)
1
2 23   24   25   26   27   28   29
3 32   33   34   35   37   38   39
4
5 51   52   53   55   57   58
6 60   61   63   66   69
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 26/08 – 30/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 26/08/2015 -> 30/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   04   06   07 26/08/2015 25,000đ (Ăn 01)
1
2 23   24   25   26   27   28   29
3 32   33   34   35   37   38   39
4
5 51   52   53   55   57   58
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 21/08 – 25/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 21/08/2015 -> 25/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   04   06   07 21/08/2015 25,000đ
1 22/08/2015  50,000đ
2 23/08/2015  100,000đ
3 24/08/2015  200,000đ
4 41   42   44   45   47   48 25/08/2015  800,000đ
5 51   52   53   55   57   58
6 60   61   63   64   66   67   68   69
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 20/08 – 24/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 20/08/2015 -> 24/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01   02   04   06   07 20/08/2015 25,000đ (Ăn 13)
1 10   11   12   13   15   16   17   18
2
3
4 41   42   44   45   47   48
5 51   52   53   55   57   58
6
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 16/08 – 20/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 16/08/2015 -> 20/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 16/08/2015 25,000đ
1 10   11   12   13   15   16   17   18 17/08/2015  50,000đ
2 18/08/2015  100,000đ
3 19/08/2015  200,000đ (Ăn 18)
4 41   42   44   45   47   48
5 51   52   53   55   57   58
6 61   64   66   68   69
7
8
9

Dàn đặc biệt 25 số nuôi từ 13/08 – 17/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung ngày 13/08/2015 -> 17/08/2015:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 13/08/2015 25,000đ
1 10   11   12   13   15   16   17   18 14/08/2015 50,000đ
2 21   23   24   25   26   27   28   29 15/08/2015  100,000đ (Ăn 21)
3
4 41   42   44   45   47
5 51   52   55   58
6
7
8
9