Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 02/10/2018 đến 06/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  04  07  09  03  06  05   02/10 25,000đ (Ăn 44)
1 10  11  12  18  13  16  
2 28  26  25  
3
4 41  42  44  47  48  46  
5
6
7 70  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/09/2018 đến 04/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  06  07  09  01  02  03  05   30/09 25,000đ
1 01/10 50,000đ (Ăn 65)
2
3
4 44  46  47  48  41  42  
5
6 66  68  61  65  
7 70  74  76  79  71  72  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 25/09/2018 đến 29/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  03  04  05  09  02  07  06   25/09 25,000đ
1 10  11  13  18  12  16   26/09 50,000đ
2 27/09 100,000đ
3 30  34  39  32  37   28/09 200,000đ
4 41  44  48  42  47   29/09 400,000đ (Ăn 30)
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/09/2018 đến 23/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  03  05  09  02  04  06  07   19/09 25,000đ
1 10  11  13  18  12  16   20/09 50,000đ
2 21/09 100,000đ
3 30  39  32  34  37   22/09 200,000đ
4 23/09 400,000đ
5 50  51  55  58  59  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/09/2018 đến 19/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  03  07  09  04  05  06   15/09 25,000đ
1 10  11  12  13  16  18   16/09 50,000đ
2 20  21  22  25  26   17/09 100,000đ
3 30  32  37  39  34   18/09 200,000đ (Ăn 20)
4
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/09/2018 đến 13/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  03  04  05  07  06  09   09/09 25,000đ
1 10/09 50,000đ
2 20  22  25  21  26   11/09 100,000đ
3 30  32  34  37  39   12/09 200,000đ
4 42  43  44  45  47  46  48   13/09 400,000đ
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 07/09/2018 đến 11/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 07/09 25,000đ
1 11  12  13  15  10  16  18   08/09 50,000đ (Ăn 15)
2 21  22  25  20  26  
3 32  37  39  30  34  
4
5 51  52  53  55  59  50  58  
6
7 75  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 05/09/2018 đến 09/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05/09 25,000đ
1 06/09 50,000đ (Ăn 64)
2 22  25  26  20  21  
3 32  37  39  30  34  
4
5 52  53  55  58  59  50  51  
6 63  66  61  64  
7 75  76  78  79  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/08/2018 đến 03/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  04  05  06  07  09  02  08   30/08 25,000đ
1 10  11  13  15  16  12  18   31/08 50,000đ
2 01/09 100,000đ
3 34  37  39  32   02/09 200,000đ
4 43  44  46  47  42   03/09 400,000đ (Ăn 8)
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 24/08/2018 đến 28/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  04  06  08  09  03  07  05   24/08 25,000đ
1 10  11  12  16  18  13  15   25/08 50,000đ
2 20  21  22  26  25   26/08 100,000đ
3 27/08 200,000đ
4 44  46  48  43   28/08 400,000đ
5
6
7
8
9