Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/11/2018 đến 13/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  06  08  09  01  02  07   09/11 25,000đ
1 10/11 50,000đ (Ăn 84)
2
3 36  31  
4 46  49  41  42  47  
5
6 60  64  66  68  61  67  
7
8 80  83  84  81  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 08/11/2018 đến 12/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  06  07  08  09  01  02  04   08/11 25,000đ (Ăn 79)
1
2
3 36  31  
4
5
6 60  66  67  68  61  64  
7 70  73  76  79  71  72  75  
8 80  83  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 03/11/2018 đến 07/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  06  07  09  01  04   03/11 25,000đ
1 04/11 50,000đ
2 25  27  29  23   05/11 100,000đ
3 06/11 200,000đ
4 07/11 400,000đ
5 52  57  59  51  
6 60  66  67  61  68  
7 70  72  75  76  79  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/10/2018 đến 03/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  04  06  07  09   30/10 25,000đ
1 10  11  12  13  17   31/10 50,000đ
2 25  23  27  29   01/11 100,000đ
3 02/11 200,000đ (Ăn 48)
4 41  42  46  47  48  
5 51  52  57  59  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 26/10/2018 đến 30/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 26/10 25,000đ
1 11  12  17  10  13   27/10 50,000đ
2 29  23  25   28/10 100,000đ
3 29/10 200,000đ (Ăn 74)
4 41  42  47  48  46  
5
6
7 71  72  74  79  70  73  75  76  
8 81  82  84  89  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/10/2018 đến 23/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  04  06  07  09  02  01   19/10 25,000đ
1 20/10 50,000đ
2 21/10 100,000đ
3 33  36  38  31   22/10 200,000đ
4 46  47  48  42  41  
5
6 66  68  61  
7 70  74  76  79  72  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/10/2018 đến 19/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 15/10 25,000đ
1 16/10 50,000đ
2 17/10 100,000đ
3 33  36  38  31   18/10 200,000đ (Ăn 50)
4
5 58  59  50  51  52  
6 66  68  61  
7 75  76  79  70  71  72  74  
8 83  85  86  89  80  82  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 12/10/2018 đến 16/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 12/10 25,000đ
1 11  12  16  18  10  14  13   13/10 50,000đ (Ăn 28)
2 25  28  29  24  23  
3
4
5 51  52  58  59  50  
6 61  66  68  
7 71  72  75  76  79  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/10/2018 đến 13/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  05  06  07  09  01  02  03   09/10 25,000đ
1 10/10 50,000đ
2 11/10 100,000đ (Ăn 5)
3
4 46  47  48  41  42  
5 50  58  59  51  52  
6 66  68  61  
7 70  74  75  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 03/10/2018 đến 07/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  07  09  03  04  05  06   03/10 25,000đ
1 10  11  12  18  13  16   04/10 50,000đ
2 28  25  26   05/10 100,000đ
3 06/10 200,000đ
4 07/10 400,000đ
5
6
7 70  71  72  79  74  75  76  
8
9