Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 17/07/2018 đến 21/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 17/07/2018 25,000đ
1 13  16  18  19  10  12  
2
3 31  35  39  32  34  
4
5 51  53  55  56  58  59  50  52  
6 61  66  68  69  60  62  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/07/2018 đến 18/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 14/07 25,000đ
1 12  13  18  19  10   15/07 50,000đ
2 21  22  24  27  28  29  20  26  25   16/07 100,000đ (Ăn 71)
3 31  32  34  39  35  
4 41  47  46  
5
6
7 71  74  77  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/07/2018 đến 15/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 01  02  07  04  05  06  09   11/07 25,000đ
1 10  12  13  18  19   12/07 50,000đ
2 20  21  22  27  28  24  25  26  29   13/07 100,000đ (Ăn 1)
3 31  32  34  35  
4
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 07/07/2018 đến 11/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 02  05  06  07  01  09   07/07 25,000đ
1 08/07 50,000đ
2 20  22  24  25  26  27  28  21  29   09/07 100,000đ
3 10/07 200,000đ (Ăn 57)
4 46  47  41  
5 50  52  55  56  57  58  51  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 02/07/2018 đến 06/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05  06  07  09   02/07 25,000đ
1 03/07 50,000đ
2 20  22  25  26  27  21  24  28  29   04/07 100,000đ
3 32  35  31  34  39   05/07 200,000đ
4 06/07 400,000đ
5 50  52  53  55  56  57  51  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 27/06/2018 đến 01/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05  06  07  09   27/06 25,000đ
1 12  13  17  18  19   28/06 50,000đ
2 20  21  22  25  26  27  24  28  29   29/06 100,000đ
3 31  32  35  34  39   30/06 200,000đ
4 01/07 400,000đ (Ăn 17)
5 50  51  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/06/2018 đến 15/06

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 11/06 25,000đ
1 12  15  17  13  19   12/06 50,000đ
2 21  24  25  26  27  20  28  29  
3
4 41  42  43  48  49  
5 51  55  57  53  58  59  
6 62  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/06/2018 đến 13/06

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 05  06  09  03  07   09/06 25,000đ
1 12  15  19  13  17   10/06 50,000đ (Ăn 3)
2 20  21  24  25  26  29  27  28  
3
4 41  42  49  43  48  
5 51  55  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 04/06/2018 đến 08/06

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 04/06 25,000đ
1 12  13  19  15  17   05/06 50,000đ
2 21  24  26  29  20  25  27  28   06/06 100,000đ
3 31  32  33  34  39  35  37   07/06 200,000đ
4 41  42  43  49  48   08/06 400,000đ
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 02/06/2018 đến 06/06

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  05  06  07   02/06 25,000đ
1 12  13  15  17  19   03/06 50,000đ (Ăn 0)
2 20  21  24  28  25  26  27  29  
3 31  32  33  34  35  37  39  
4
5
6
7
8
9