Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/10/2018 đến 23/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  03  04  06  07  09  02  01   19/10 25,000đ
1 20/10 50,000đ
2
3 33  36  38  31  
4 46  47  48  42  41  
5
6 66  68  61  
7 70  74  76  79  72  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/10/2018 đến 19/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 15/10 25,000đ
1 16/10 50,000đ
2 17/10 100,000đ
3 33  36  38  31   18/10 200,000đ (Ăn 50)
4
5 58  59  50  51  52  
6 66  68  61  
7 75  76  79  70  71  72  74  
8 83  85  86  89  80  82  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 12/10/2018 đến 16/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 12/10 25,000đ
1 11  12  16  18  10  14  13   13/10 50,000đ (Ăn 28)
2 25  28  29  24  23  
3
4
5 51  52  58  59  50  
6 61  66  68  
7 71  72  75  76  79  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/10/2018 đến 13/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  05  06  07  09  01  02  03   09/10 25,000đ
1 10/10 50,000đ
2 11/10 100,000đ (Ăn 5)
3
4 46  47  48  41  42  
5 50  58  59  51  52  
6 66  68  61  
7 70  74  75  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 03/10/2018 đến 07/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  07  09  03  04  05  06   03/10 25,000đ
1 10  11  12  18  13  16   04/10 50,000đ
2 28  25  26   05/10 100,000đ
3 06/10 200,000đ
4 07/10 400,000đ
5
6
7 70  71  72  79  74  75  76  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 02/10/2018 đến 06/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  04  07  09  03  06  05   02/10 25,000đ (Ăn 44)
1 10  11  12  18  13  16  
2 28  26  25  
3
4 41  42  44  47  48  46  
5
6
7 70  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/09/2018 đến 04/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  06  07  09  01  02  03  05   30/09 25,000đ
1 01/10 50,000đ (Ăn 65)
2
3
4 44  46  47  48  41  42  
5
6 66  68  61  65  
7 70  74  76  79  71  72  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 25/09/2018 đến 29/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  03  04  05  09  02  07  06   25/09 25,000đ
1 10  11  13  18  12  16   26/09 50,000đ
2 27/09 100,000đ
3 30  34  39  32  37   28/09 200,000đ
4 41  44  48  42  47   29/09 400,000đ (Ăn 30)
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/09/2018 đến 23/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  03  05  09  02  04  06  07   19/09 25,000đ
1 10  11  13  18  12  16   20/09 50,000đ
2 21/09 100,000đ
3 30  39  32  34  37   22/09 200,000đ
4 23/09 400,000đ
5 50  51  55  58  59  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/09/2018 đến 19/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  03  07  09  04  05  06   15/09 25,000đ
1 10  11  12  13  16  18   16/09 50,000đ
2 20  21  22  25  26   17/09 100,000đ
3 30  32  37  39  34   18/09 200,000đ (Ăn 20)
4
5
6
7
8
9