Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 10/12/2018 đến 14/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 10/12 25,000đ
1 12  13  17  10  15   11/12 50,000đ
2 23  27  20  25  26   12/12 100,000đ
3 31  34  37  30  36  39  
4 42  43  47  40  46  49  
5
6
7 72  73  77  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 07/12/2018 đến 11/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  07  09  06  08   07/12 25,000đ
1 10  12  13  17  15   08/12 50,000đ
2 20  23  27  26  25   09/12 100,000đ (Ăn 8)
3 30  31  34  37  39  36  
4 40  42  47  
5
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/11/2018 đến 04/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  07  08  09  06   30/11 25,000đ
1 01/12 50,000đ
2 02/12 100,000đ
3 03/12 200,000đ
4 40  47  49  42  46   04/12 400,000đ
5 54  57  51  52  53  
6
7 75  77  78  72  73  76  
8 80  85  87  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 24/11/2018 đến 28/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  07  08  09  06   24/11 25,000đ
1 25/11 50,000đ
2 26/11 100,000đ
3 31  36   27/11 200,000đ
4 40  47  49  46  42   28/11 400,000đ
5 53  57  51  52  
6
7 73  75  77  78  76  72  
8 80  83  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 18/11/2018 đến 22/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 18/11 25,000đ
1 12  13  17  10   19/11 50,000đ
2 23  25  27  29  20   20/11 100,000đ
3 31  36   21/11 200,000đ
4 22/11 400,000đ
5 51  52  53  57  
6 61  63  66  67  60  68  64  
7 72  73  75  
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/11/2018 đến 19/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  06  08  09  04  07   15/11 25,000đ
1 10  12  13  17   16/11 50,000đ
2 23  29  25  27   17/11 100,000đ (Ăn 2)
3 31  36  
4
5
6 60  61  66  68  64  67  
7
8 80  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 14/11/2018 đến 18/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  01  02  04  06  09  08  07   14/11 25,000đ (Ăn 41)
1 10  12  13  17  
2 23  29  25  27  
3 31  36  
4 40  41  42  46  49  47  
5
6 60  
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 11/11/2018 đến 15/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  02  04  09  01  06  07  08   11/11 25,000đ
1 12/11 50,000đ
2 23  25  29  27   13/11 100,000đ (Ăn 59)
3 31  36  
4 40  42  49  41  46  47  
5 52  53  59  51  57  
6
7
8
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 09/11/2018 đến 13/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  04  06  08  09  01  02  07   09/11 25,000đ
1 10/11 50,000đ (Ăn 84)
2
3 36  31  
4 46  49  41  42  47  
5
6 60  64  66  68  61  67  
7
8 80  83  84  81  
9

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 08/11/2018 đến 12/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
Đầu Dàn số Ngày Tiền
0 00  06  07  08  09  01  02  04   08/11 25,000đ (Ăn 79)
1
2
3 36  31  
4
5
6 60  66  67  68  61  64  
7 70  73  76  79  71  72  75  
8 80  83  
9