Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/07/2018 -> 10/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/07: 54,92 20 điểm/cặp
Ngày 09/07: 54,92 60 điểm/cặp
Ngày 10/07: 54,92 (Ăn 54) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 08/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/07/2018 -> 10/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 54,92 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 07/07/2018 -> 09/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,19 20 điểm/cặp
Ngày 2: 04,19 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 08/07/2018 -> 10/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 03,92 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 07/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 06/07/2018 -> 08/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 01,73 20 điểm/cặp
Ngày 2: 01,73 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 07/07/2018 -> 09/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,19 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 05/07/2018 -> 07/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 03,39 20 điểm/cặp
Ngày 2: 03,39 60 điểm/cặp
Ngày 3: 03,39 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 06/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 06/07/2018 -> 08/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 01,73 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 06/07/2018 -> 08/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 02,73 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 05/07/2018 -> 07/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 03,39 20 điểm/cặp
Ngày 2: 03,39 60 điểm/cặp