Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 03/12/2018 -> 05/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 03/12: 57,75 20 điểm/cặp
Ngày 04/12: 57,75 60 điểm/cặp
Ngày 05/12: 57,75 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 03/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 03/12/2018 -> 05/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 57,75 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/12/2018 -> 04/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 14,41 20 điểm/cặp
Ngày 2: 14,41 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 03/12/2018 -> 05/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 67,76 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/12/2018 -> 04/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/12: 14,41 20 điểm/cặp
Ngày 03/12: 14,41 (Ăn 14) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 02/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 02/12/2018 -> 04/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 11,59 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/12/2018 -> 04/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 14,41 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 01/12/2018 -> 03/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 62,76 20 điểm/cặp
Ngày 2: 62,76 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 01/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 29/11/2018 -> 01/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 69,96 20 điểm/cặp
Ngày 2: 69,96 60 điểm/cặp
Ngày 3: 69,96 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 29/11/2018 -> 01/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 56,81 20 điểm/cặp
Ngày 2: 56,81 60 điểm/cặp
Ngày 3: 56,81 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 01/12/2018 -> 03/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 62,76 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 30/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 29/11/2018 -> 01/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 69,96 20 điểm/cặp
Ngày 2: 69,96 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 29/11/2018 -> 01/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 56,81 20 điểm/cặp
Ngày 2: 56,81 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 29/11/2018 -> 01/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 26,62 20 điểm/cặp
Ngày 2: 26,62 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 29/11/2018 -> 01/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/11: 56,81 20 điểm/cặp
Ngày 30/11: 56,81 60 điểm/cặp
Ngày 01/12: 56,81 200 điểm/cặp