Cao thủ chốt số ngày 15/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 57,75 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/09/2018 -> 15/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 07,70 20 điểm/cặp
Ngày 2: 07,70 60 điểm/cặp
Ngày 3: 07,70 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 15/09/2018 -> 17/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,59 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 14/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/09/2018 -> 16/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 36,54 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/09/2018 -> 15/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 07,70 20 điểm/cặp
Ngày 2: 07,70 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 12/09/2018 -> 14/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 43,84 20 điểm/cặp
Ngày 2: 43,84 60 điểm/cặp
Ngày 3: 43,84 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/09/2018 -> 15/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/09: 7,70 20 điểm/cặp
Ngày 14/09: 7,70 60 điểm/cặp
Ngày 15/09: 7,70 (Ăn 07,70) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 13/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/09/2018 -> 15/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 46,64 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/09/2018 -> 15/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 07,70 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 12/09/2018 -> 14/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 43,84 20 điểm/cặp
Ngày 2: 43,84 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 12/09/2018 -> 14/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 12/09: 43,84 20 điểm/cặp
Ngày 13/09: 43,84 60 điểm/cặp
Ngày 14/09: 43,84 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 12/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 12/09/2018 -> 14/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 37,40 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/09/2018 -> 14/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 46,64 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 12/09/2018 -> 14/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 43,84 20 điểm/cặp