Cao thủ chốt số ngày 28/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 27/01/2016 -> 29/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 17,85 20 điểm/cặp
Ngày 2: 17,85 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 26/01/2016 -> 28/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 73,76 20 điểm/cặp
Ngày 2: 73,76 60 điểm/cặp
Ngày 3: 73,76 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 28/01/2016 -> 30/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 17,52 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 27/01/2016 -> 29/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/01: 17,85 20 điểm/cặp
Ngày 28/01: 17,85 60 điểm/cặp
Ngày 29/01: 17,85 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 27/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 27/01/2016 -> 29/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 17,85 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 26/01/2016 -> 28/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 73,76 20 điểm/cặp
Ngày 2: 73,76 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/01/2016 -> 27/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 37,77 20 điểm/cặp
Ngày 2: 37,77 60 điểm/cặp
Ngày 3: 37,77 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 26/01/2016 -> 28/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/01: 73,76 20 điểm/cặp
Ngày 27/01: 73,76 60 điểm/cặp
Ngày 28/01: 73,76 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 26/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 26/01/2016 -> 28/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 32,34 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 26/01/2016 -> 28/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 73,76 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/01/2016 -> 27/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 37,77 20 điểm/cặp
Ngày 2: 37,77 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/01/2016 -> 27/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/01: 37,77 20 điểm/cặp
Ngày 26/01: 37,77 60 điểm/cặp
Ngày 27/01: 37,77 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 25/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/01/2016 -> 26/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,36 20 điểm/cặp
Ngày 2: 09,36 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/01/2016 -> 25/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 00,14 20 điểm/cặp
Ngày 2: 00,14 60 điểm/cặp
Ngày 3: 00,14 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/01/2016 -> 27/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 37,77 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/01/2016 -> 26/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/01: 9,36 20 điểm/cặp
Ngày 25/01: 9,36 (Ăn 09,36) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 24/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/01/2016 -> 26/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,36 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/01/2016 -> 25/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 00,14 20 điểm/cặp
Ngày 2: 00,14 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 23/01/2016 -> 25/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 19,37 20 điểm/cặp
Ngày 2: 19,37 60 điểm/cặp