Cao thủ chốt số 24/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 45 – 54–> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu.

– STL: 07 – 70

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  27 – 72–> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

 – BTL: 45 + Lót: 94  (Ăn 94)

Cao thủ chốt số 23/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 47 – 74–> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 74)

– STL: 49- 94

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  26 – 62–> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 62)

 – BTL: 24 + Lót: 26

Cao thủ chốt số 16/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 26 – 62 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 62)

– STL: 59 – 95

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  18 – 81–> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

Cao thủ chốt số 15/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 27 – 72 –> Nay ngày 1, vào 90 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 27)

– STL: 38 –  83

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  08 – 80–> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

Cao thủ chốt số 14/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 59 – 95 –> Nay ngày 2, vào 90 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 59)

– STL: 29 – 92

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  08 – 80–> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

Cao thủ chốt số ngày 13/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 59 – 95 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu.

– STL: 33 – 88 (Ăn 88)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  08 – 80–> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

 – Dàn đề: Đầu đít 2

Cao thủ chốt số ngày 12/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 29 – 92 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu.

– STL: 27 – 72 (Ăn 72)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  11 – 66–> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 66)

 – Dàn đề: Đầu đít 7

Cao thủ chốt số ngày 11/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 27 – 72 –> Nay ngày 2, vào 90 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 27)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  11 – 66–> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

 – Dàn đề: Đầu đít 2

Cao thủ chốt số ngày 10/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 27 – 72 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu.

– BTL: 07 + Lót: 30

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  59 – 95 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 59)

 – Dàn đề: Đầu đít 3  (Ăn 83)

Cao thủ chốt số ngày 09/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 29 – 92 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 29)

– BTL: 16 + Lót: 25 (Ăn 16)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  28 – 82 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

 – Dàn đề: Đầu đít 2.