Cao thủ chốt số 04/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 31 – 38 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 37 – 88 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 88)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 26 – 31 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

Cao thủ chốt số 03/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 31 – 38 –> Nay ngày 1, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 37 – 88 -> Nay ngày 1, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 26 – 31 -> Nay ngày 1, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

Cao thủ chốt số 02/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 09 – 76 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 76)

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 36 – 76 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 76)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 00 – 76 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 76)

Cao thủ chốt số 01/08

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 09 – 76 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 36 – 76 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 00 – 76 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

Cao thủ chốt số 31/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 03 – 33 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 03)

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 03 – 30 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 03)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 03 – 35 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 03, 35)

Cao thủ chốt số 30/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 36 – 61 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 61)

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 03 – 30 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 24 – 41 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 41)

Cao thủ chốt số 29/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 36 – 61 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 67 – 76 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 76)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 76 – 99 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 76)

Cao thủ chốt số 28/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 43 – 99 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 43)

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 67 – 76 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 76 – 99 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

Cao thủ chốt số 27/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 37 – 73 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 37, 73)

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 29 – 60  -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 29)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 67 – 73 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 73)

Cao thủ chốt số 26/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 30 – 55 –> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

2. Vô Khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày: 29 – 60  -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 10 – 97 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 10, 97)