Cao thủ chốt số ngày 11/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/11/2015 -> 13/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 24,87 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/11/2015 -> 12/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 20,92 20 điểm/cặp
Ngày 2: 20,92 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/11/2015 -> 12/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 33,75 20 điểm/cặp
Ngày 2: 33,75 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/11/2015 -> 12/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 10/11: 20,92 20 điểm/cặp
Ngày 11/11: 20,92 60 điểm/cặp
Ngày 12/11: 20,92 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 10/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/11/2015 -> 10/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,88 20 điểm/cặp
Ngày 2: 09,88 60 điểm/cặp
Ngày 3: 09,88 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/11/2015 -> 12/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 20,92 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/11/2015 -> 12/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 33,75 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 09/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/11/2015 -> 10/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,88 20 điểm/cặp
Ngày 2: 09,88 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 09/11/2015 -> 11/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 22,45 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/11/2015 -> 09/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 05,62 20 điểm/cặp
Ngày 2: 05,62 60 điểm/cặp
Ngày 3: 05,62 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/11/2015 -> 10/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/11: 09,88 20 điểm/cặp
Ngày 09/11: 09,88 60 điểm/cặp
Ngày 10/11: 09,88 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 08/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/11/2015 -> 10/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,88 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/11/2015 -> 10/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,78 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/11/2015 -> 09/11: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 05,62 20 điểm/cặp
Ngày 2: 05,62 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/11/2015 -> 09/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/11: 05,62 20 điểm/cặp
Ngày 08/11: 05,62 60 điểm/cặp
Ngày 09/11: 05,62 200 điểm/cặp