Cao thủ chốt số ngày 25/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/04/2016 -> 26/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 05,06 20 điểm/cặp
Ngày 2: 05,06 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 25/04/2016 -> 27/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 21,75 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 25/04/2016 -> 27/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 05,21 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 24/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 24/04/2016 -> 26/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 05,06 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 24/04/2016 -> 26/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 30,64 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 22/04/2016 -> 24/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 17,67 20 điểm/cặp
Ngày 2: 17,67 60 điểm/cặp
Ngày 3: 17,67 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 23/04

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/04/2016 -> 25/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 52,69 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/04/2016 -> 25/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 18,85 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 22/04/2016 -> 24/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 17,67 20 điểm/cặp
Ngày 2: 17,67 60 điểm/cặp