Cao thủ chốt số ngày 15/10

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/10/2015 -> 16/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 2,4 20 điểm/cặp
Ngày 2: 2,4 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/10/2015 -> 16/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 1,8 20 điểm/cặp
Ngày 2: 1,8 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/10/2015 -> 16/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 64,72 20 điểm/cặp
Ngày 2: 64,72 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/10/2015 -> 16/10

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 14/10: 2,4 20 điểm/cặp
Ngày 15/10: 2,4 60 điểm/cặp
Ngày 16/10: 2,4 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 13/10

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/10/2015 -> 15/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 05,46 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/10/2015 -> 13/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 11,89 20 điểm/cặp
Ngày 2: 11,89 60 điểm/cặp
Ngày 3: 11,89 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 11/10/2015 -> 13/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 26,37 20 điểm/cặp
Ngày 2: 26,37 60 điểm/cặp
Ngày 3: 26,37 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 14/10

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/10/2015 -> 16/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 2,4 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 14/10/2015 -> 16/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 1,8 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 14/10/2015 -> 16/10: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 64,72 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/10/2015 -> 13/10

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/10: 11,89 20 điểm/cặp
Ngày 12/10: 11,89 60 điểm/cặp
Ngày 13/10: 11,89 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 11/10/2015 -> 13/10

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/10: 26,37 20 điểm/cặp
Ngày 12/10: 26,37 60 điểm/cặp
Ngày 13/10: 26,37 (Ăn 37) 200 điểm/cặp