Cao thủ chốt số ngày 11/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 27 – 72 –> Nay ngày 2, vào 90 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 27)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  11 – 66–> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

 – Dàn đề: Đầu đít 2

Cao thủ chốt số ngày 10/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 27 – 72 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu.

– BTL: 07 + Lót: 30

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  59 – 95 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 59)

 – Dàn đề: Đầu đít 3  (Ăn 83)

Cao thủ chốt số ngày 09/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 29 – 92 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 29)

– BTL: 16 + Lót: 25 (Ăn 16)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  28 – 82 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

 – Dàn đề: Đầu đít 2.

Cao thủ chốt số ngày 08/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 26 – 62–> Nay ngày 2, vào 90 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 26)

– BTL: 18 +Lót: 81

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  59 – 95 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 95)

Cao thủ chốt số ngày 07/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 26 – 62–> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu.

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  09 – 90 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 90)

Cao thủ chốt số ngày 06/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 27 – 72 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 72)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  09 – 90 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

Cao thủ chốt số ngày 05/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 59 – 95 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 59, 95)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  56 – 65 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 56)

- Dàn đề: Đầu đít 2.

Cao thủ chốt số ngày 04/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 18 – 81 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 81)

– STL: 33 – 88 (Ăn 88)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  56 – 65 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu

Cao thủ chốt số ngày 03/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 04 – 40 –> Nay ngày 1, vào 30 điểm/cặp với số vốn 5 triệu –> Ăn 40.

-BTL: 04 + Lót: 25

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  24 – 42 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu –> Ăn 24.

Cao thủ chốt số ngày 02/02

1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 2 ngày: 56 – 65 –> Nay ngày 2, vào 90 điểm/cặp với số vốn 5 triệu. (Ăn 65)

-BTL: 18 + Lót: 16 (Ăn 18)

 

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3 ngày:  08 – 80 –> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.