Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/04/2016 -> 04/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/04: 27,84 20 điểm/cặp
Ngày 03/04: 27,84 60 điểm/cặp
Ngày 04/04: 27,84 (Ăn 27) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 02/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 01/04/2016 -> 03/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 18,45 20 điểm/cặp
Ngày 2: 18,45 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/04/2016 -> 04/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 27,84 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 02/04/2016 -> 04/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 43,96 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 01/04/2016 -> 03/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/04: 18,45 20 điểm/cặp
Ngày 02/04: 18,45 60 điểm/cặp
Ngày 03/04: 18,45 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 01/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 01/04/2016 -> 03/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 18,45 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 01/04/2016 -> 03/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 19,93 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 01/04/2016 -> 03/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 44,60 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 31/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 29/03/2016 -> 31/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 08,93 20 điểm/cặp
Ngày 2: 08,93 60 điểm/cặp
Ngày 3: 08,93 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 29/03/2016 -> 31/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 78,94 20 điểm/cặp
Ngày 2: 78,94 60 điểm/cặp
Ngày 3: 78,94 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 31/03/2016 -> 02/04: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 44,92 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 30/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 29/03/2016 -> 31/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 08,93 20 điểm/cặp
Ngày 2: 08,93 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 29/03/2016 -> 31/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 78,94 20 điểm/cặp
Ngày 2: 78,94 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 28/03/2016 -> 30/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 43,71 20 điểm/cặp
Ngày 2: 43,71 60 điểm/cặp
Ngày 3: 43,71 200 điểm/cặp