Cao thủ chốt số ngày 08/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/01/2016 -> 10/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 34,85 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 06/01/2016 -> 08/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 22,96 20 điểm/cặp
Ngày 2: 22,96 60 điểm/cặp
Ngày 3: 22,96 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/01/2016 -> 09/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 51,58 20 điểm/cặp
Ngày 2: 51,58 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/01/2016 -> 09/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/01: 51,58 20 điểm/cặp
Ngày 08/01: 51,58 60 điểm/cặp
Ngày 09/01: 51,58 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 06/01/2016 -> 08/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/01: 22,96 20 điểm/cặp
Ngày 07/01: 22,96 60 điểm/cặp
Ngày 08/01: 22,96 (Ăn 22,96,96) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 07/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/01/2016 -> 07/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 62,64 20 điểm/cặp
Ngày 2: 62,64 60 điểm/cặp
Ngày 3: 62,64 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 06/01/2016 -> 08/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 22,96 20 điểm/cặp
Ngày 2: 22,96 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/01/2016 -> 09/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 51,58 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 06/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/01/2016 -> 07/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 62,64 20 điểm/cặp
Ngày 2: 62,64 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 06/01/2016 -> 08/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 22,96 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 04/01/2016 -> 06/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,83 20 điểm/cặp
Ngày 2: 09,83 60 điểm/cặp
Ngày 3: 09,83 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/01/2016 -> 07/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/01: 62,64 20 điểm/cặp
Ngày 06/01: 62,64 60 điểm/cặp
Ngày 07/01: 62,64 (Ăn 64) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 05/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 05/01/2016 -> 07/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 62,64 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 03/01/2016 -> 05/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,14 20 điểm/cặp
Ngày 2: 04,14 60 điểm/cặp
Ngày 3: 04,14 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 04/01/2016 -> 06/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,83 20 điểm/cặp
Ngày 2: 09,83 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 04/01/2016 -> 06/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/01: 9,83 20 điểm/cặp
Ngày 05/01: 9,83 60 điểm/cặp
Ngày 06/01: 9,83 (Ăn 09,09) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 04/01

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 04/01/2016 -> 06/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 76,83 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 03/01/2016 -> 05/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,14 20 điểm/cặp
Ngày 2: 04,14 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 04/01/2016 -> 06/01: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,83 20 điểm/cặp