Cao thủ chốt số ngày 23/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 22/03/2016 -> 24/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 01,15 20 điểm/cặp
Ngày 2: 01,15 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/03/2016 -> 25/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 05,33 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 23/03/2016 -> 25/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 07,51 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 22/03/2016 -> 24/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/03: 01,15 20 điểm/cặp
Ngày 23/03: 01,15 60 điểm/cặp
Ngày 24/03: 01,15 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 22/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 22/03/2016 -> 24/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 01,15 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/03/2016 -> 23/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 00,11 20 điểm/cặp
Ngày 2: 00,11 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 22/03/2016 -> 24/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 43,76 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 21/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 21/03/2016 -> 23/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 51,73 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/03/2016 -> 23/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 00,11 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 21/03/2016 -> 23/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 35,43 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 20/03

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 19/03/2016 -> 21/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 27,66 20 điểm/cặp
Ngày 2: 27,66 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/03/2016 -> 22/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 11,76 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 20/03/2016 -> 22/03: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 44,95 20 điểm/cặp