Cao thủ chốt số ngày 12/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 11/07/2018 -> 13/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 18,81 20 điểm/cặp
Ngày 2: 18,81 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 12/07/2018 -> 14/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,22 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 11/07/2018 -> 13/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,53 20 điểm/cặp
Ngày 2: 09,53 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 10/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/07/2018 -> 10/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 54,92 20 điểm/cặp
Ngày 2: 54,92 60 điểm/cặp
Ngày 3: 54,92 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/07/2018 -> 12/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,95 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/07/2018 -> 12/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 22,77 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 09/07

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/07/2018 -> 10/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 54,92 20 điểm/cặp
Ngày 2: 54,92 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 07/07/2018 -> 09/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 04,19 20 điểm/cặp
Ngày 2: 04,19 60 điểm/cặp
Ngày 3: 04,19 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 09/07/2018 -> 11/07: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 01,73 20 điểm/cặp