Cao thủ chốt số ngày 19/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/09/2018 -> 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 60,62 20 điểm/cặp
Ngày 2: 60,62 60 điểm/cặp
Ngày 3: 60,62 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/09/2018 -> 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 46,62 20 điểm/cặp
Ngày 2: 46,62 60 điểm/cặp
Ngày 3: 46,62 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/09/2018 -> 21/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 03,38 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 18/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/09/2018 -> 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 60,62 20 điểm/cặp
Ngày 2: 60,62 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/09/2018 -> 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 46,62 20 điểm/cặp
Ngày 2: 46,62 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/09/2018 -> 20/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 10,52 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/09/2018 -> 19/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/09: 46,62 20 điểm/cặp
Ngày 18/09: 46,62 60 điểm/cặp
Ngày 19/09: 46,62 (Ăn 62) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/09/2018 -> 19/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 17/09: 60,62 20 điểm/cặp
Ngày 18/09: 60,62 60 điểm/cặp
Ngày 19/09: 60,62 (Ăn 62) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 17/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/09/2018 -> 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 60,62 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/09/2018 -> 19/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 46,62 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/09/2018 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 12,21 20 điểm/cặp
Ngày 2: 12,21 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 16/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 57,75 20 điểm/cặp
Ngày 2: 57,75 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/09/2018 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 42,46 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/09/2018 -> 18/09: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 12,21 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/09: 57,75 20 điểm/cặp
Ngày 16/09: 57,75 (Ăn 75) 60 điểm/cặp