Cao thủ chốt số ngày 10/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/12/2018 -> 11/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 46,64 20 điểm/cặp
Ngày 2: 46,64 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 10/12/2018 -> 12/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 17,71 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 10/12/2018 -> 12/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 20,54 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/12/2018 -> 11/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 09/12: 46,64 20 điểm/cặp
Ngày 10/12: 46,64 60 điểm/cặp
Ngày 11/12: 46,64 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 09/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 09/12/2018 -> 11/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 46,64 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/12/2018 -> 10/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 26,54 20 điểm/cặp
Ngày 2: 26,54 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/12/2018 -> 09/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 56,65 20 điểm/cặp
Ngày 2: 56,65 60 điểm/cặp
Ngày 3: 56,65 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/12/2018 -> 10/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 08/12: 26,54 20 điểm/cặp
Ngày 09/12: 26,54 (Ăn 26) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 08/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 08/12/2018 -> 10/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 68,86 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 08/12/2018 -> 10/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 26,54 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/12/2018 -> 09/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 56,65 20 điểm/cặp
Ngày 2: 56,65 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/12/2018 -> 09/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/12: 56,65 20 điểm/cặp
Ngày 08/12: 56,65 60 điểm/cặp
Ngày 09/12: 56,65 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số ngày 07/12

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 07/12/2018 -> 09/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 09,54 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 07/12/2018 -> 09/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 54,68 20 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 07/12/2018 -> 09/12: 

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 1: 56,65 20 điểm/cặp