Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 01/08/2016 -> 03/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/08: 57,70 20 điểm/cặp
Ngày 02/08: 57,70 60 điểm/cặp
Ngày 03/08: 57,70 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 29/07/2016 -> 31/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/07: 37,61 20 điểm/cặp
Ngày 30/07: 37,61 (Ăn 37) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 27/07/2016 -> 29/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/07: 48,87 20 điểm/cặp
Ngày 28/07: 48,87 (Ăn 48,87,87) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/07/2016 -> 25/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/07: 24,87 20 điểm/cặp
Ngày 24/07: 24,87 60 điểm/cặp
Ngày 25/07: 24,87 (Ăn 87) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/07/2016 -> 21/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/07: 39,53 20 điểm/cặp
Ngày 20/07: 39,53 60 điểm/cặp
Ngày 21/07: 39,53 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/07/2016 -> 20/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/07: 84,94 20 điểm/cặp
Ngày 19/07: 84,94 60 điểm/cặp
Ngày 20/07: 84,94 200 điểm/cặp