Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 05/05/2016 -> 07/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 05/05: 69,73 20 điểm/cặp
Ngày 06/05: 69,73 60 điểm/cặp
Ngày 07/05: 69,73 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/05/2016 -> 04/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/05: 2,13 20 điểm/cặp
Ngày 03/05: 2,13 60 điểm/cặp
Ngày 04/05: 2,13 (Ăn 13) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 30/04/2016 -> 02/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/04: 30,64 20 điểm/cặp
Ngày 01/05: 30,64 (Ăn 30,64) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 28/04/2016 -> 30/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/04: 10,24 20 điểm/cặp
Ngày 29/04: 10,24 (Ăn 10) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 25/04/2016 -> 27/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/04: 21,75 20 điểm/cặp
Ngày 26/04: 21,75 60 điểm/cặp
Ngày 27/04: 21,75 (Ăn 75) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 21/04/2016 -> 23/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 21/04: 27,64 20 điểm/cặp
Ngày 22/04: 27,64 (Ăn 64) 60 điểm/cặp