Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 07/08/2018 -> 09/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 07/08: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 08/08: 24,42 60 điểm/cặp
Ngày 09/08: 24,42 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 04/08/2018 -> 06/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 04/08: 54,73 20 điểm/cặp
Ngày 05/08: 54,73 60 điểm/cặp
Ngày 06/08: 54,73 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 01/08/2018 -> 03/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/08: 35,53 20 điểm/cặp
Ngày 02/08: 35,53 60 điểm/cặp
Ngày 03/08: 35,53 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 30/07/2018 -> 01/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/07: 36,73 20 điểm/cặp
Ngày 31/07: 36,73 (Ăn 36) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 26/07/2018 -> 28/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 26/07: 17,75 20 điểm/cặp
Ngày 27/07: 17,75 60 điểm/cặp
Ngày 28/07: 17,75 (Ăn 17) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/07/2018 -> 25/07

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 23/07: 24,42 20 điểm/cặp
Ngày 24/07: 24,42 (Ăn 42) 60 điểm/cặp