Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 06/11/2018 -> 08/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 06/11: 12,18 20 điểm/cặp
Ngày 07/11: 12,18 60 điểm/cặp
Ngày 08/11: 12,18 (Ăn 12) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 02/11/2018 -> 04/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 02/11: 57,75 20 điểm/cặp
Ngày 03/11: 57,75 (Ăn 57) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 31/10/2018 -> 02/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 31/10: 39,93 20 điểm/cặp
Ngày 01/11: 39,93 (Ăn 93) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 29/10/2018 -> 31/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 29/10: 12,21 20 điểm/cặp
Ngày 30/10: 12,21 (Ăn 12) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 27/10/2018 -> 29/10

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 27/10: 50,56 20 điểm/cặp
Ngày 28/10: 50,56 (Ăn 50) 60 điểm/cặp