Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 01/09/2018 -> 03/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 01/09: 8,80 20 điểm/cặp
Ngày 02/09: 8,80 60 điểm/cặp
Ngày 03/09: 8,80 (Ăn 08,08) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 30/08/2018 -> 01/09

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/08: 35,53 20 điểm/cặp
Ngày 31/08: 35,53 (Ăn 53) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 28/08/2018 -> 30/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 28/08: 37,92 20 điểm/cặp
Ngày 29/08: 37,92 (Ăn 92) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 25/08/2018 -> 27/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 25/08: 22,77 20 điểm/cặp
Ngày 26/08: 22,77 60 điểm/cặp
Ngày 27/08: 22,77 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 22/08/2018 -> 24/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 22/08: 44,99 20 điểm/cặp
Ngày 23/08: 44,99 60 điểm/cặp
Ngày 24/08: 44,99 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 19/08/2018 -> 21/08

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 19/08: 2,20 20 điểm/cặp
Ngày 20/08: 2,20 60 điểm/cặp
Ngày 21/08: 2,20 (Ăn 20) 200 điểm/cặp