Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 24/11/2018 -> 26/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 24/11: 58,85 20 điểm/cặp
Ngày 25/11: 58,85 60 điểm/cặp
Ngày 26/11: 58,85 (Ăn 85) 200 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/11/2018 -> 22/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 20/11: 30,57 20 điểm/cặp
Ngày 21/11: 30,57 (Ăn 57) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 18/11/2018 -> 20/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 18/11: 24,57 20 điểm/cặp
Ngày 19/11: 24,57 (Ăn 57) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 15/11/2018 -> 17/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 15/11: 17,34 20 điểm/cặp
Ngày 16/11: 17,34 (Ăn 17) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/11/2018 -> 15/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 13/11: 12,21 20 điểm/cặp
Ngày 14/11: 12,21 (Ăn 12) 60 điểm/cặp

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 11/11/2018 -> 13/11

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 11/11: 19,75 20 điểm/cặp
Ngày 12/11: 19,75 (Ăn 19) 60 điểm/cặp